Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

De Rijksoverheid probeert innovatie en verduurzaming te stimuleren. Hier kan de verdere ontwikkeling naar een Biobased Economy ook van profiteren. Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke regelingen op dit gebied.

Innovatieregelingen

Biobased binnen de Topsectorenaanpak

Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. Ondernemers en wetenschappers van de 9 topsectoren werken samen in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). In deze TKI’s vindt onderzoek plaats en wordt gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen. Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) gaat het cross sectorale programma Biobased Economy uitvoeren, wat een onderdeel is van de Topsector Chemie. TKI-BBE draagt bij aan het realiseren van de biobased economy in Nederland.

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling

Nederlandse mkb-ondernemers spelen een belangrijke rol in innovatieve activiteiten en versterken de economie. Speciaal voor mkb-ondernemers biedt het ministerie van Economische Zaken instrumenten aan. Zo kan het mkb aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de topsectoren. Iedere topsector kiest welke instrumenten men wil inzetten om het mkb te betrekken. De topsectoren kunnen kiezen uit 5 instrumenten:

 • Haalbaarheidsstudies
 • R&D-samenwerkingsprojecten
 • InnovatiePrestatieContracten (IPC’s)
 • Kennisvouchers
 • Mkb kan hooggekwalificeerd personeel inhuren van onderzoeksorganisaties of grote bedrijven

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Innovatieprestatiecontracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-bedrijven in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. Binnen Innovatieprestatiecontracten (IPC) kunnen groepen mkb-ondernemers onder begeleiding van een penvoerder, bijvoorbeeld een brancheorganisatie, meerjarige innovatieprojecten uitvoeren. Voor 2012 is een budget van 17 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op de tendercriteria: mate van innovatie (40%), kwaliteit van de samenwerking (30%) en aansluiting topsectoren (30%). Aangezien Biobased Economy een cross sectoraal thema is binnen de topsectoren aanpak, zullen aanvragen op dit terrein kansrijk zijn.

Innovatiefonds MKB+

Het Innovatiefonds MKB+ stelt u als ondernemer in staat uw ideeën makkelijker en sneller om te zetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen. De ontwikkeling van nieuwe producten of technologieën is duur. En meestal is vooraf niet bekend of het eindproduct wel oplevert wat het bedrijf verwacht. Het is dan vaak lastig om investeerders te vinden. Dit kan betekenen dat bedrijven hun producten veel later, of zelfs helemaal niet, op de markt kunnen brengen. Daarom springt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij met het Innovatiefonds MKB+ en stelt in de periode 2012 tot en met 2015 in totaal 500 miljoen euro ter beschikking. Betrokkenheid van het fonds helpt andere financiers over de streep te trekken. Het fonds bouwt onder andere voort op bestaande succesvolle financieringsinstrumenten als het Innovatiekrediet en de SEED Capital-regeling.

Innovatief aanbesteden: Small Business Innovation Research (SBIR)

In dit programma besteedt de overheid in competitie innovaties aan bij bedrijven. Deze innovaties dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. SBIR projecten moeten leiden tot nieuwe producten en diensten. Om dit te stimuleren blijven de intellectuele eigendomsrechten bij de ondernemer. Het kan daarbij gaan om haalbaarheidsonderzoeken en ontwikkelingstrajecten.
Bij de SBIR gaat het om innovaties op zeer specifieke gebieden; voorbeelden hiervan binnen de BBE zijn:

 • Agrologistiek en biomassa
 • Biobased economy
 • Groene grondstoffen
 • Innovatieve en nieuwe eiwitten op het menu
 • Zeewieren

Fiscale stimulering van R&D: Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de WBSO  kunt u uw loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verlagen. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland, van zelfstandige tot midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing over de loonkosten. Het budget voor de WBSO is voor 2012 € 864 miljoen. U kunt eenvoudig meerdere keren per jaar digitaal projecten indienen.

Fiscale stimulering van R&D: Research en Development Aftrek (RDA)

Bedrijven die aan speur- en ontwikkelingswerk doen, kunnen naast de WBSO ook gebruik maken van de RDA (Research en Development Aftrek). De RDA is een nieuwe fiscale regeling voor innovatieve ondernemers waarmee de overheid innovatie in Nederland wil bevorderen.

Met de RDA kunnen ondernemers hun R&D-kosten nog verder verlagen via een extra aftrekpost. Aftrekbaar zijn bijvoorbeeld kosten voor prototypes, proefopstellingen of onderzoeksapparatuur. Bedrijven moeten voor het R&D-project wel een S&O-verklaring (WBSO) hebben. De RDA is per 1 januari 2012 van kracht geworden en kan vanaf 1 mei 2012 met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Naar aanleiding van vragen over het indienen met zogenaamd terugwerkende kracht is er een nadere toelichting gegeven. Meer informatie leest u op de RDA website.

Duurzaamheidsregelingen

Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’.  Voor de SDE+ 2012 is een budget van 1,7 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas. Het gaat hier om duurzame energie geproduceerd uit biomassa, wind, zon, waterkracht, geothermie en osmose

De digitale aanvraagmodule voor de SDE+ is beschikbaar in het eLoket van Agentschap NL. Ga voor meer informatie naar ‘Aanvragen’.  Daar vindt u ook de link naar het eLoket.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Het budget voor 2012 is € 151 miljoen. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek. Voor aanvragen met betrekking op de energielijst 2012 geldt dat er alleen nog digitaal aangevraagd kan worden.

Milieu Investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil)

Via de MIA (Milieu Investeringsaftrek)/Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) regeling kunt u:

 • fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
 • innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

Via de MIA kunt u tot 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving. Met de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u deze investeringskosten afschrijft. Hoe snel of hoe langzaam bepaalt u zelf. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Op de lijst van de MIA\Vamil-regeling staan circa 370 investeringen die échte milieuwinst opleveren. Als u hierin investeert, wordt niet alleen het milieu hier beter van, u profiteert ook zelf van een aantrekkelijke belastingaftrek. Bij de MIA\Vamil-regeling kunt u ook  terecht als u een innovatief milieuvriendelijk product heeft ontwikkeld dat u graag op de markt wilt brengen. Elk jaar verschijnt er een geactualiseerde Milieulijst. Investeringen die door voortschrijdende technische inzichten minder passen bij de doelstelling van de MIA\Vamil worden van de lijst afgehaald of aangepast, en nieuwe innovatieve investeringen worden toegevoegd. Misschien ook uw product! U kunt een voorstel indienen om uw product op te nemen op de Milieulijst. Dit vergemakkelijkt de marktintroductie van uw product.

Voor 2012 is 101 miljoen euro beschikbaar voor MIA en 24 miljoen euro voor Vamil. Zie voor meer informatie en de milieulijst ook deze flyer van AgentschapNL (januari 2011): Fiscale aftrek voor milieu-investeringen in Biobased technology

Europees:

7de kaderprogramma cooperation

KP7 Cooperation financiert vooral Research & Development projecten, de zogenaamde ‘Collaborative projects’ (CP). Deze kunnen kleinschalig zijn (Small-medium of STREP project) of juist grootschalig (Large of IP project). Soms wordt specifiek gevraagd om deelname van het MKB (SME) of specifieke landen buiten Europa (SICA).  Daarnaast is er soms financiering voor programmaondersteunende projecten, de Coordination and support actions (CSA), zoals het organiseren van een evenement of het schrijven van een onderzoeksagenda. In een enkel geval wordt gevraagd om het opzetten van een virtueel onderzoeksinstituut, een Network of Excellence (NoE), of het opzetten van een financierings-programma, een ERA-Net.
De calls gaan open op 20 juli 2011. De sluitingsdatum varieert. In totaal is 4 miljard euro beschikbaar. Kijk voor meer informatie op ec.europa.eu/fp7calls, de KP7-website van de Europese Commissie.  Daar vindt u van elk thema een ‘werkprogramma 2012’ met uitgebreide beschrijvingen van de calls en onderwerpen. Let op: ga bij het indienen altijd uit van de officiële documenten.

CIP Eco-innovation

De belangrijkste doelstelling van het Eco-innovation programma is het ondersteunen van projecten die gericht zijn op de toepassing en marktverbreding van nieuwe en innovatieve technieken, producten, diensten of ontwikkelingen op het gebied van eco-innovatie, die reeds succesvol technisch gedemonstreerd zijn. Hiermee wordt getracht voor eco-vriendelijke producten, technologieën, diensten, processen en management methodes door heel Europa de kloof te overbruggen tussen R&D en de markt. Binnen het Eco-innovation programma wordt geen onderzoek gesubsidieerd, de onderzoeksfase moet dus afgerond zijn en er moet een prototype of pilot beschikbaar zijn. Eco-innovation kent 5 prioriteitsgebieden, te weten:

 • Materials recycling
 • Sustainable building products
 • Food and drink sector
 • Water efficiency, treatment and distribution
 • Greening businesses and smart purchasing

De call van 2012 geeft voorrang aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) maar ook andere instellingen of bedrijven mogen meedoen. De voorkeur gaat uit naar een groep van indieners en projecten met hoge potentie tot vermarkting. Het totale budget voor Eco-innovation is 195 miljoen euro voor de periode 2008-2013. Voor de call van 2012 is naar verwachting ruim 35 miljoen euro beschikbaar. 50% van de totale kosten komt in aanmerking voor vergoeding.

Niet financiële ondersteuning

Nederlandse Programma’s Duurzame Biomassa

De Nederlandse Programma’s Duurzame Biomassa (NPDB) bundelen de kennis uit de biomassa-projectenportfolio van Agentschap NL en vullen ontbrekende kennis aan door middel van aanvullend onderzoek. De projectenportfolio voor NPDB bestaat uit de projecten van de programma’s / fondsen Duurzame Biomassa Mondiaal en Duurzame Biomassa Import en de relevante projecten van het Daey Ouwens Fonds. De missie van de NPDB is de verduurzaming van biomassaproductie,  om daarmee de overgang naar een biobased economy te faciliteren. De focus van de NPDB ligt op:
1. Evaluatie van de effecten van biomassaproductie
2. Certificering
3. Verduurzaming van productieketens

Programma Duurzame Energie Nederland

Het programma Duurzame Energie Nederland (DEN) stimuleert de toepassing van bio-energie, zonne-energie, warmtepompen en geothermie, windenergie op land en offshore wind energy. Daarbij wordt vooral ingezet op kennisopbouw/overdracht en netwerken rond duurzame energie-oplossingen in de praktijk.

Gasvormige en Vloeibare klimaatneutrale Energiedragers (Gave)

Doel van het overheidsprogramma GAVE is de ontwikkeling en introductie van klimaatneutrale brandstoffen in de transportsector in Nederland. Belangrijkste activiteit is de ondersteuning van de implementatie van de Europese richtlijn Hernieuwbare energie in de Nederlandse wetgeving op het gebied van biobrandstof. Deze richtlijn stelt dat in 2020 het aandeel hernieuwbare energie in transport 10% moet zijn.

Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren

In 2008 hebben hebben meerdere partijen in de agrosector met de overheid het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ ondertekend. Drie thema’s staan centraal: broeikasgasreductie, duurzame energie en energiebesparing. Met dit convenant ofwel Innovatie- en actieprogramma ‘schone en zuinige agrosectoren’ werken de agrosectoren aan een (nog) duurzamere productie, waarmee tegelijkertijd economisch voordeel en een sterke concurrentiepositie worden beoogd.

Resultaten

Bent u benieuwd naar de resultaten van de verschillende onderzoeken, gesubsidieerd door de overheid? Kijk op de website van Agentschap NL voor de Energie-Innovatiecatalogus.

Links

 

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

De verpakkingssector houdt zich steeds meer bezig met biobased materialen als het om verpakkingen ga...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • The Bridge Business Innovators
  The Bridge Business Innovators
  The Bridge business innovators is opgericht in 2000 en specialist in business innovatie. The Bridge opereert in de sectoren chemie, agro, food, feed en fuels. Biobased business en duurzaamheid lopen daar als rode draad doorheen. Onze klanten zijn op zoek naar nieuwe strategieën, nieuwe producten, nieuwe technologieën en inzet van nieuwe grondstoffen. The Bridge brengt door middel van gerichte expert input nieuwe mogelijkheden (technologie, product, markt) voor klanten in kaart met als doel om met hen innovatiekansen te inventariseren én te realiseren. Tevens biedt The Bridge continue verbeteringen van de innovatieperformance. The Bridge is onderdeel van Twynstra Gudde en partner in het exclusieve Highland Worldwide. Daarnaast beschikt The Bridge over een netwerk van internationale experts in Europa, Azië en de VS dat de uitvoering van opdrachten ondersteunt.

  Adresgegevens
  Stationsplein 1, Amersfoort

  Website
  www.thebridge.nl

  Toegevoegd door
  Els


  Naar de volledige kaart

 • Ekwadraat
  Ekwadraat
  Ekwadraat initieert, ontwikkelt en begeleidt projecten op het gebied van duurzame energie. Zie ons als ‘de architecten van de duurzame keten’. Want net als architecten werken wij vanuit een visie en ‘bouwen’ wij aan de toekomst.

  Adresgegevens
  Legedijk 4, Leeuwarden


  Toegevoegd door
  Ekwadraat


  Naar de volledige kaart

 • Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV
  Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV
  Verwerken van allerlei soorten groenstromen tot biomassa en hoogwaardige bodemverbeteraars voor brede toepassingen. Ontwikkeling van bioraffinage met niet houtige stromen.

  Adresgegevens
  Mariniersstraat 4, uden

  Website
  www.vanberkelgroep.eu

  Toegevoegd door
  Peter van Kessel


  Naar de volledige kaart

 • Alta Innovation Support B.V.
  Alta Innovation Support B.V.
  Wij brengen uw creatieve, proces-technologische innovaties op succesvolle wijze naar een nichemarkt. Ook zoeken wij actief naar innovaties die uw bedrijf kan toepassen. Een zakelijke partner die mensen verbindt in de innovatieketen. Keten optimalisatie binnen uw processysteem is tevens onze expertise. Marktgerichte implementaties met een kleine ecologische voetafdruk. Duurzaam, energiezuinig en maatschappelijk verantwoord.

  Adresgegevens
  Verdistraat 16, 2807 HS, Gouda

  Website
  www.altais.nl

  Toegevoegd door
  alta


  Naar de volledige kaart

 • BioBrug
  BioBrug
  Kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven en Ru Groningen in relatie tot biobased economy

  Adresgegevens
  Nijenborgh 4, Groningen

  Website
  www.biobrug.nl

  Toegevoegd door
  Gert-Jan


  Naar de volledige kaart

 • Biobased Team Nederlandse Ambassade Parijs
  Biobased Team Nederlandse Ambassade Parijs
  Het Biobased Economy team aan de Nederladnse Ambassade in Parijs legt lijntjes tussen spelers in Nederland en Frankrijk actief op het gebied van de biobased economy. Wij organiseren Nederlandse handels- en kennismissies naar Frankrijk en rapporteren over ontwikkelingen in Frankrijk. Stel ons gerust vragen!

  Adresgegevens
  7 rue Eblé, 75007 Paris

  Website
  http://nost-france.org/

  Toegevoegd door
  Joannette


  Naar de volledige kaart

 • ACRRES
  ACRRES
  ACRRES staat voor Application Centre for Renewable RESources en is sinds 2007 het landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen. Het praktijkcentrum is een krachtenbundeling van de Lelystadse kennisinstellingen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en de Animal Sciences Group, beiden onderdeel van Wageningen UR. Zowel de provincie Flevoland als de gemeente Lelystad ondersteunen het ACRRES-initiatief. ACRRES wil samen met bedrijven, belangenorganisaties, overheden en onderwijs duurzame energie op basis van zon, wind en biomassa alsmede toepassingen van groene grondstoffen en kringlopen ontwikkelen, testen en demonstreren en op basis hiervan leermogelijkheden bieden. Het doel van ACRRES is de toepassing van duurzame energie en groene grondstoffen te stimuleren door de volgende vier pijlers te ontwikkelen: * Experimenteren Samen met (nieuwe) partners toepassingsgericht onderzoek uitvoeren om prototypes te ontwikkelen ter verbetering van kosteneffectieve manieren van duurzame energieproductie en gebruik van biomassa. * Testen Bedrijven ruimte bieden als testlocatie voor hun prototypes (processen, machines, apparaten). * Demonstreren Op het eigen terrein in Lelystad zijn volop mogelijkheden voor het uitvoeren van demonstraties om huidige en toekomstige mogelijkheden van duurzame energie en groene grondstoffen voor het voetlicht te brengen. * Leren Door concentratie van activiteiten een uitstekende leeromgeving (stages, opdrachten) en informatiepunt voor (groepen) studenten creëren.

  Adresgegevens
  Edelhertweg 1, lelystad

  Website
  http://www.acrres.nl/

  Toegevoegd door
  ACRRES


  Naar de volledige kaart

 • Energy Valley
  Energy Valley
  De stichting Energy Valley bestaat sinds 2003 en is een netwerkorganisatie die met publieke en private partners invulling geeft aan de regionale groeikansen van de energiesector. De stichting is intermediair om projecten te versnellen, kennisuitwisseling te bevorderen en de noordelijke energieregio te versterken. Werkthema's: 1 Power Hub 2 Gasrotonde 3 Groen Gas 4 Groen Gas Hubs 5 Torrefaction 6 Algen 7 Energie Transitie Parken 8 Warmtenetten 9 Windenergie 10 Smart Grids 11 CO2 opslag 12 Energiekennis 13 Energiebesparing

  Adresgegevens
  Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen

  Website
  http://energyvalley.nl/nl/projecten/projectkaart

  Toegevoegd door
  Energy-Valley


  Naar de volledige kaart

 • PTC+
  PTC+
  Praktijk trainingscentrum voor buitengebied, dier en veehouderij

  Adresgegevens
  Pastoor Debeijestraat 64, Hegelsom

  Website
  Www.ptcplus.com

  Toegevoegd door
  Cor


  Naar de volledige kaart