Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

De Rijksoverheid probeert innovatie en verduurzaming te stimuleren. Hier kan de verdere ontwikkeling naar een Biobased Economy ook van profiteren. Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke regelingen op dit gebied.

Innovatieregelingen

Biobased binnen de Topsectorenaanpak

Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. Ondernemers en wetenschappers van de 9 topsectoren werken samen in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). In deze TKI’s vindt onderzoek plaats en wordt gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen. Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) gaat het cross sectorale programma Biobased Economy uitvoeren, wat een onderdeel is van de Topsector Chemie. TKI-BBE draagt bij aan het realiseren van de biobased economy in Nederland.

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling

Nederlandse mkb-ondernemers spelen een belangrijke rol in innovatieve activiteiten en versterken de economie. Speciaal voor mkb-ondernemers biedt het ministerie van Economische Zaken instrumenten aan. Zo kan het mkb aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de topsectoren. Iedere topsector kiest welke instrumenten men wil inzetten om het mkb te betrekken. De topsectoren kunnen kiezen uit 5 instrumenten:

 • Haalbaarheidsstudies
 • R&D-samenwerkingsprojecten
 • InnovatiePrestatieContracten (IPC’s)
 • Kennisvouchers
 • Mkb kan hooggekwalificeerd personeel inhuren van onderzoeksorganisaties of grote bedrijven

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Innovatieprestatiecontracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-bedrijven in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. Binnen Innovatieprestatiecontracten (IPC) kunnen groepen mkb-ondernemers onder begeleiding van een penvoerder, bijvoorbeeld een brancheorganisatie, meerjarige innovatieprojecten uitvoeren. Voor 2012 is een budget van 17 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op de tendercriteria: mate van innovatie (40%), kwaliteit van de samenwerking (30%) en aansluiting topsectoren (30%). Aangezien Biobased Economy een cross sectoraal thema is binnen de topsectoren aanpak, zullen aanvragen op dit terrein kansrijk zijn.

Innovatiefonds MKB+

Het Innovatiefonds MKB+ stelt u als ondernemer in staat uw ideeën makkelijker en sneller om te zetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen. De ontwikkeling van nieuwe producten of technologieën is duur. En meestal is vooraf niet bekend of het eindproduct wel oplevert wat het bedrijf verwacht. Het is dan vaak lastig om investeerders te vinden. Dit kan betekenen dat bedrijven hun producten veel later, of zelfs helemaal niet, op de markt kunnen brengen. Daarom springt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij met het Innovatiefonds MKB+ en stelt in de periode 2012 tot en met 2015 in totaal 500 miljoen euro ter beschikking. Betrokkenheid van het fonds helpt andere financiers over de streep te trekken. Het fonds bouwt onder andere voort op bestaande succesvolle financieringsinstrumenten als het Innovatiekrediet en de SEED Capital-regeling.

Innovatief aanbesteden: Small Business Innovation Research (SBIR)

In dit programma besteedt de overheid in competitie innovaties aan bij bedrijven. Deze innovaties dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. SBIR projecten moeten leiden tot nieuwe producten en diensten. Om dit te stimuleren blijven de intellectuele eigendomsrechten bij de ondernemer. Het kan daarbij gaan om haalbaarheidsonderzoeken en ontwikkelingstrajecten.
Bij de SBIR gaat het om innovaties op zeer specifieke gebieden; voorbeelden hiervan binnen de BBE zijn:

 • Agrologistiek en biomassa
 • Biobased economy
 • Groene grondstoffen
 • Innovatieve en nieuwe eiwitten op het menu
 • Zeewieren

Fiscale stimulering van R&D: Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de WBSO  kunt u uw loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verlagen. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland, van zelfstandige tot midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing over de loonkosten. Het budget voor de WBSO is voor 2012 € 864 miljoen. U kunt eenvoudig meerdere keren per jaar digitaal projecten indienen.

Fiscale stimulering van R&D: Research en Development Aftrek (RDA)

Bedrijven die aan speur- en ontwikkelingswerk doen, kunnen naast de WBSO ook gebruik maken van de RDA (Research en Development Aftrek). De RDA is een nieuwe fiscale regeling voor innovatieve ondernemers waarmee de overheid innovatie in Nederland wil bevorderen.

Met de RDA kunnen ondernemers hun R&D-kosten nog verder verlagen via een extra aftrekpost. Aftrekbaar zijn bijvoorbeeld kosten voor prototypes, proefopstellingen of onderzoeksapparatuur. Bedrijven moeten voor het R&D-project wel een S&O-verklaring (WBSO) hebben. De RDA is per 1 januari 2012 van kracht geworden en kan vanaf 1 mei 2012 met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Naar aanleiding van vragen over het indienen met zogenaamd terugwerkende kracht is er een nadere toelichting gegeven. Meer informatie leest u op de RDA website.

Duurzaamheidsregelingen

Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’.  Voor de SDE+ 2012 is een budget van 1,7 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas. Het gaat hier om duurzame energie geproduceerd uit biomassa, wind, zon, waterkracht, geothermie en osmose

De digitale aanvraagmodule voor de SDE+ is beschikbaar in het eLoket van Agentschap NL. Ga voor meer informatie naar ‘Aanvragen’.  Daar vindt u ook de link naar het eLoket.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Het budget voor 2012 is € 151 miljoen. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek. Voor aanvragen met betrekking op de energielijst 2012 geldt dat er alleen nog digitaal aangevraagd kan worden.

Milieu Investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil)

Via de MIA (Milieu Investeringsaftrek)/Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) regeling kunt u:

 • fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
 • innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

Via de MIA kunt u tot 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving. Met de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u deze investeringskosten afschrijft. Hoe snel of hoe langzaam bepaalt u zelf. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Op de lijst van de MIA\Vamil-regeling staan circa 370 investeringen die échte milieuwinst opleveren. Als u hierin investeert, wordt niet alleen het milieu hier beter van, u profiteert ook zelf van een aantrekkelijke belastingaftrek. Bij de MIA\Vamil-regeling kunt u ook  terecht als u een innovatief milieuvriendelijk product heeft ontwikkeld dat u graag op de markt wilt brengen. Elk jaar verschijnt er een geactualiseerde Milieulijst. Investeringen die door voortschrijdende technische inzichten minder passen bij de doelstelling van de MIA\Vamil worden van de lijst afgehaald of aangepast, en nieuwe innovatieve investeringen worden toegevoegd. Misschien ook uw product! U kunt een voorstel indienen om uw product op te nemen op de Milieulijst. Dit vergemakkelijkt de marktintroductie van uw product.

Voor 2012 is 101 miljoen euro beschikbaar voor MIA en 24 miljoen euro voor Vamil. Zie voor meer informatie en de milieulijst ook deze flyer van AgentschapNL (januari 2011): Fiscale aftrek voor milieu-investeringen in Biobased technology

Europees:

7de kaderprogramma cooperation

KP7 Cooperation financiert vooral Research & Development projecten, de zogenaamde ‘Collaborative projects’ (CP). Deze kunnen kleinschalig zijn (Small-medium of STREP project) of juist grootschalig (Large of IP project). Soms wordt specifiek gevraagd om deelname van het MKB (SME) of specifieke landen buiten Europa (SICA).  Daarnaast is er soms financiering voor programmaondersteunende projecten, de Coordination and support actions (CSA), zoals het organiseren van een evenement of het schrijven van een onderzoeksagenda. In een enkel geval wordt gevraagd om het opzetten van een virtueel onderzoeksinstituut, een Network of Excellence (NoE), of het opzetten van een financierings-programma, een ERA-Net.
De calls gaan open op 20 juli 2011. De sluitingsdatum varieert. In totaal is 4 miljard euro beschikbaar. Kijk voor meer informatie op ec.europa.eu/fp7calls, de KP7-website van de Europese Commissie.  Daar vindt u van elk thema een ‘werkprogramma 2012’ met uitgebreide beschrijvingen van de calls en onderwerpen. Let op: ga bij het indienen altijd uit van de officiële documenten.

CIP Eco-innovation

De belangrijkste doelstelling van het Eco-innovation programma is het ondersteunen van projecten die gericht zijn op de toepassing en marktverbreding van nieuwe en innovatieve technieken, producten, diensten of ontwikkelingen op het gebied van eco-innovatie, die reeds succesvol technisch gedemonstreerd zijn. Hiermee wordt getracht voor eco-vriendelijke producten, technologieën, diensten, processen en management methodes door heel Europa de kloof te overbruggen tussen R&D en de markt. Binnen het Eco-innovation programma wordt geen onderzoek gesubsidieerd, de onderzoeksfase moet dus afgerond zijn en er moet een prototype of pilot beschikbaar zijn. Eco-innovation kent 5 prioriteitsgebieden, te weten:

 • Materials recycling
 • Sustainable building products
 • Food and drink sector
 • Water efficiency, treatment and distribution
 • Greening businesses and smart purchasing

De call van 2012 geeft voorrang aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) maar ook andere instellingen of bedrijven mogen meedoen. De voorkeur gaat uit naar een groep van indieners en projecten met hoge potentie tot vermarkting. Het totale budget voor Eco-innovation is 195 miljoen euro voor de periode 2008-2013. Voor de call van 2012 is naar verwachting ruim 35 miljoen euro beschikbaar. 50% van de totale kosten komt in aanmerking voor vergoeding.

Niet financiële ondersteuning

Nederlandse Programma’s Duurzame Biomassa

De Nederlandse Programma’s Duurzame Biomassa (NPDB) bundelen de kennis uit de biomassa-projectenportfolio van Agentschap NL en vullen ontbrekende kennis aan door middel van aanvullend onderzoek. De projectenportfolio voor NPDB bestaat uit de projecten van de programma’s / fondsen Duurzame Biomassa Mondiaal en Duurzame Biomassa Import en de relevante projecten van het Daey Ouwens Fonds. De missie van de NPDB is de verduurzaming van biomassaproductie,  om daarmee de overgang naar een biobased economy te faciliteren. De focus van de NPDB ligt op:
1. Evaluatie van de effecten van biomassaproductie
2. Certificering
3. Verduurzaming van productieketens

Programma Duurzame Energie Nederland

Het programma Duurzame Energie Nederland (DEN) stimuleert de toepassing van bio-energie, zonne-energie, warmtepompen en geothermie, windenergie op land en offshore wind energy. Daarbij wordt vooral ingezet op kennisopbouw/overdracht en netwerken rond duurzame energie-oplossingen in de praktijk.

Gasvormige en Vloeibare klimaatneutrale Energiedragers (Gave)

Doel van het overheidsprogramma GAVE is de ontwikkeling en introductie van klimaatneutrale brandstoffen in de transportsector in Nederland. Belangrijkste activiteit is de ondersteuning van de implementatie van de Europese richtlijn Hernieuwbare energie in de Nederlandse wetgeving op het gebied van biobrandstof. Deze richtlijn stelt dat in 2020 het aandeel hernieuwbare energie in transport 10% moet zijn.

Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren

In 2008 hebben hebben meerdere partijen in de agrosector met de overheid het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ ondertekend. Drie thema’s staan centraal: broeikasgasreductie, duurzame energie en energiebesparing. Met dit convenant ofwel Innovatie- en actieprogramma ‘schone en zuinige agrosectoren’ werken de agrosectoren aan een (nog) duurzamere productie, waarmee tegelijkertijd economisch voordeel en een sterke concurrentiepositie worden beoogd.

Resultaten

Bent u benieuwd naar de resultaten van de verschillende onderzoeken, gesubsidieerd door de overheid? Kijk op de website van Agentschap NL voor de Energie-Innovatiecatalogus.

Links

 

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

De verpakkingssector houdt zich steeds meer bezig met biobased materialen als het om verpakkingen ga...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • ZeaSolutions
  ZeaSolutions
  ZeaSolutions (ZeaHolding B.V.) is opgericht in 2007 als spin-out van Wageningen Universiteit. Wij zijn gespecialiseerd in biogas- en ethanoltechnologie. Onze klanten zijn eigenaren of ontwikkelaars van agrarische, industriële en GFT vergisters en (anaërobe) waterzuiveringsinstallaties. Voor onze klanten kunnen we: * Haalbaarheidsstudies uitvoeren met economische en technische analyses * Labonderzoek uitvoeren met eigen apparatuur en via gespecialiseerde labs (ethanol, mineralen, biogas, eiwit, ...) * Experimenteel onderzoek doen met eigen procesinstallaties waaronder een mobiele unit voor on-site proeven * Detail engineering en turnkey oplossingen leveren samen met onze partner Co-Energy Daarnaast leveren we complete oplossingen via eigen technologie met: * Het ZeaGas systeem: Voor het scheiden van mineralen uit waterige stromen (digestaat, mest, afvalwater) en verbeteren van de biogasproductie van vergistingsprocessen * Het ZeaFuels systeem: Voor de productie van eiwitrijk veevoer, ethanol en biogas op (grote) boerderijschaal

  Adresgegevens
  Aziëweg 4A, Assen

  Website
  http://www.zeasolutions.com

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Provincie Zeeland
  Provincie Zeeland
  Biobased is één van de speerpunten van het Zeeuwse economische beleid.

  Adresgegevens
  Abdij, Middelburg

  Website
  http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/biobased/

  Toegevoegd door
  Paulus


  Naar de volledige kaart

 • Zeewier Boerderij
  Zeewier Boerderij
  Grootschalige teelt van zeewier op zee kan de plantaardige productie wereldwijd verdubbelen. Zulke zeeboerderijen kunnen bijdragen aan de voeding van de groeiende wereldbevolking te voeden. Onderzoekers van de WUR Plant Research International werken aan een duurzaam teeltsysteem in zee waarin de eiwitten uit zeewier te benutten zijn als grondstof voor diverse producten. In Zeeland ligt een testlocatie zeewierteelt in de Oosterschelde (Schelphoek). Hier testen onze onderzoekers welke zeewieren het beste te telen zijn en welke de meeste potentie hebben om grondstoffen te leveren. Ook zoeken ze uit wat voor teeltsystemen mogelijk zijn. Te denken valt aan lijnen waar de wieren aanhangen of bassins. Voorlopig richten de onderzoekers zich op de teelt van zeewier als eiwitbron voor visvoer. Hebben ze dit onder de knie, dan gaan ze zoeken naar mogelijkheden om zeewier ook anders in te zetten.

  Adresgegevens
  Schelphoek, Seerooskerke

  Website
  http://www.pri.wur.nl/NL/onderzoek/groene-grondstoffen/Zeeboerderijen/

  Toegevoegd door
  Zeewier-Boerderij


  Naar de volledige kaart

 • Infors Benelux
  Infors Benelux
  Al ruim 45 jaar produceert Infors apparatuur om laboratoriumwerk aangenamer, eenvoudiger en efficiënter te maken. Inmiddels is Infors een bekende naam in de “biotech” met vestigingen in 9 landen en wereldwijd meer dan 200 medewerkers. Onze beroemde en gewaardeerde visie op het gebied van service en ondersteuning blijkt een grote succesfactor. Úw wensen worden door ons centraal gesteld, waarbij creativiteit en vakmanschap worden gekoppeld aan betrouwbaarheid en duurzaamheid. Infors Benelux biedt u de nieuwste ontwikkelingen binnen verschillende biotechnologische applicaties, zoals biobrandstof, eiwitten en vaccin productie, of meer algemeen, op het gebied van algen, dierlijke cellijnen, gisten, schimmels en tal van andere bacteriën, archaea of eukarya: - Fermentoren / bioreactoren - Platform- en schudincubatoren - ULT vriezers - Vriesdrogers - Centrifuges - Lafkasten - Autoclaven

  Adresgegevens
  Fabriekstraat 38, Doetinchem

  Website
  www.infors-ht.nl

  Toegevoegd door
  marcosiemerink


  Naar de volledige kaart

 • Infosfeer Sustainable CHAINge
  Infosfeer Sustainable CHAINge
  Infosfeer is gespecialiseerd in uitvoering van advies en projecten op kantoor, op de weg en op het water met een accent op duurzaamheid. The Bamboo CHAINge Project plant bamboe op braakliggende terreinen om er biomassa van te maken.

  Adresgegevens
  Burgemeester van der jagtkade 41, Hellevoetsluis

  Website
  http://www.infosfeer.nl/

  Toegevoegd door
  Jan-Govert


  Naar de volledige kaart

 • NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
  NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
  Doel is het opzetten van een structureel netwerk en samenwerkingsverband tussen bedrijven/ ondernemers (en kennisinstellingen/-hebbers) om te komen tot een permanente kennisvalorisatie en generatie van ontwikkelingsprojecten op het gebied van nieuwe energie en groene grondstoffen. Dit wordt gerealiseerd door een (grensoverschrijdend) platform van ondernemers en experts in combinatie met het uitvoeren van industriële onderzoeks- en experimentele ontwikkelprojecten.

  Adresgegevens
  goirleseweg 15, tilburg


  Toegevoegd door
  paul


  Naar de volledige kaart

 • Enki Energy
  Enki Energy
  Enki Energy bouwt biogasinstallaties op hbedrijfsschaal. Zeer geschikt voor agrarische industrie, food-processing en groo-horeca/retail. Energie is direct toepasbaar in het eigen bedrijf. Lokale verwerking bespaart op transportkosten, vermijdt contaminatie van afvalstromen en scheelt een hoop in de administratie.

  Adresgegevens
  6545CA, Nijmegen

  Website
  www.enki-energy.com

  Toegevoegd door
  markvanderham


  Naar de volledige kaart

 • Bio Energiecentrale Limburg
  Bio Energiecentrale Limburg
  Productie van Biogas, CO2 en mestkorrels uit diverse soorten mest. Productiecapaciteit 400.00 ton/y Op dit moment zitten wij in de periode van de vergunningenaanvraag

  Adresgegevens
  Groesbeeksewg 11, 6585 KE Mook

  Website
  in ontwikkeling

  Toegevoegd door
  john


  Naar de volledige kaart

 • BIRD Engineering
  BIRD Engineering
  BIRD Engineering richt zich op biotech contractonderzoek, specifiek op het gebied van industriële microbiologie. Doel is om een brug te slaan tussen academische kennis en de industrie. Onderzoeksonderwerpen richten zich met name op WhiteBiotech, vervanging van petrochemicals door chemicals geproduceerd uit groene grondstoffen met micro-organismen. BIRD doet onderzoek op het gebied van fermentatie en moleculaire biologie. BIRD Engineering B.V. (BIRD) is opgericht op 1 april 1989 als spin-off van TU Delft.

  Adresgegevens
  Westfrankelandsedijk 1, Schiedam

  Website
  http://www.birdengineering.nl/

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart