Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

De transitie van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen en ongesloten waardeketens naar een Biobased Economy met gesloten waardeketens is een complex en langdurig proces. Naast technische uitdagingen en innovaties, werpt nationale en internationale regelgeving belemmeringen op die deze transitie in de weg staan of zelfs op punten verhinderen. Sira Consulting heeft in 2011 een onderzoek verricht waarin belemmeringen in de regelgeving en uitvoeringsprocessen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd:  rapportage november 2011

Camps: ‘Verzilver de kansen die vernieuwing biedt’ – Rijksoverheid Nieuws

De programmadirectie Biobased Economy en Groene Groei van het ministerie van Economische Zaken is eind 2011 in samenwerking met direct betrokken partijen het programma botsende belangen BBE gestart om de belemmeringen weg te nemen of te verzachten. Bureau Sira Consulting heeft in haar voortgangsrapportage (april 2013) geconstateerd dat het rijk toen 24 belemmeringen heeft weggenomen of dat is gezocht een andere oplossing te realiseren. Minister Kamp heeft hierover de Tweede Kamer geïnformeerd in een schrijven op 18 april 2013. Inmiddels wordt er in het verbrede programma Ruimte in Regels voor Groene Groei hard gewerkt om met de direct betrokken vakdepartementen belemmeringen te inventariseren en oplossingsrichtingen samen te vatten: Programma Ruimte in Regels. Sinds 2014 is het programma uitgebreid met het domein Van Afval Naar Grondstof (VANG) en heeft het als doel het genereren van innovatieve investeringen door het wegnemen van belemmeringen in wet-en regelgeving waar ondernemers tegenaan lopen.

Bekijk voor meer informatie over het Programma Ruimte in Regels voor Groene Groei op www.ruimteinregels.nl. Hier vindt u alle informatie over belemmerende wet- en regelgeving en een uitgebreide lijst met weggenomen belemmeringen.

Meldpunt

Om de transitie naar de Biobased Economy te faciliteren is niet alleen het wegnemen van de belemmeringen van  groot belang maar is het tevens van belang nieuwe knelpunten snel op te pakken. Ondernemers die belemmeringen in beleid en regelgeving ervaren die de ontwikkeling van de Biobased Economy beperken kunnen kijken op www.ruimteinregels.nl en dit melden bij info@ruimteinregels.nl. Ook voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij dit meldpunt.

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences in de fase drie tot tien jaar na hun promoti...

Bent u actief op het gebied van circulaire economie? En heeft u interesse om de R&D- en marktkan...

De biologische melk, karnemelk en yoghurt van Arla zit vanaf dit weekend in het meest duurzame zuive...