Neste Oil opent nieuwe fabriek Maasvlakte

Na enkele jaren voorbereiding heeft het Finse Neste Oil op 19 december 2011 zijn nieuwe fabriek voor hernieuwbare biodiesel officieel in gebruik genomen. Met de fabriek is een investering gemoeid van € 670 miljoen. De fabriek op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven kan per jaar 800.000 ton hernieuwbare diesel produceren op basis van plantaardige en dierlijke vetten en oliën. De fabriek biedt werk aan 150 mensen.

Tijdens de opening gaf Minister Verhagen van Economische zaken, Landbouw & Innovatie een speech waarin hij bekendmaakte dat hij voorstander is van het afschaffen van de Europese importheffingen op duurzaam geproduceerde ruwe palmolie voor voedingsmiddelen.
Lees meer: http://www.nesteoil.com/

Speech van minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen, bij de opening van de nieuwe Neste Oil raffinaderij te Rotterdam op 19 december 2011.

Vrienden uit Finland, dames en heren,

Het is mij een genoegen deze nieuwe geavanceerde raffinaderij te openen. Mijnheer Leenders, wat een prachtig idee om hier in de Maasdelta bergen te gaan beklimmen. Dat voegt een heel nieuwe dimensie toe aan ons vlakke land.

Maar serieus: we staan voor enorme uitdagingen. Die variëren van klimaatverandering, vergrijzing, tekorten aan grondstoffen en energie tot de vraag hoe we in 2050 negen miljard aardbewoners van voedsel moeten voorzien. De allesoverheersende kwestie is dus: hoe kunnen we ons groeivermogen versterken en die groei duurzamer maken?

Om oplossingen te vinden moeten we allemaal ons stukje van de verantwoordelijkheid oppakken. En de krachten bundelen. Er zijn partnerschappen nodig tussen verschillende bedrijfstakken. En tussen bedrijven, onderzoekers, ngo’s en regeringen.

Deze raffinaderij is een grote aanwinst voor Nederland en voor Europa. Als Europa’s grootste raffinaderij voor biodiesel vormt ze een enorme investering in onze economie. Ze was de op een na grootste buitenlandse investeringsbeslissing van 2009! Bovendien gaat ze bijdragen aan meer duurzame groei.

Ten eerste helpt de raffinaderij ons te voldoen aan onze nationale en Europese doelstellingen voor schone brandstoffen, energiezekerheid en de terugdringing van de CO2-uitstoot. Zij doet Finlands reputatie als topproducent van bio-energie dan ook eer aan! Bio-energie, en dus ook biodiesel, is een kosteneffectieve manier om onze doelstelling te verwezenlijken. Vóór 2020 moeten we namelijk 14% van onze energie genereren uit hernieuwbare bronnen. En we zijn al heel dicht bij dat doel.

Ten tweede maakt Neste Oil werk van ondernemen met respect voor mens en planeet. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzaam geproduceerde biomassa. En door te investeren in de energiebronnen van de toekomst. Dit helpt voorkomen dat biobrandstoffen en voedsel met elkaar moeten concurreren om grond en water.

Ten derde helpen de activiteiten van Neste Nederland zijn eigen berg te beklimmen: onze ambitie om het voortouw te nemen bij de overgang naar een biobased economy.

De keuze van Neste voor Rotterdam versterkt onze positie als een belangrijke ‘hub’ (toegangspoort, draaischijf) voor biomassa in Europa. Deze positie danken we aan onze mondiale toppositie op het gebied van agrofood en energie, het toonaangevende onderzoekscentrum in Wageningen en aan onze formidabele logistiek met de grote havens van Rotterdam en Amsterdam. Dat blijkt ook bij APX-ENDEX in Amsterdam waar behalve gas en elektriciteit nu ook biomassa verhandeld wordt.

De transitie naar een biobased economie vereist gezamenlijke inspanningen van overheid, bedrijfsleven, wetenschap en ngo’s. Dat is precies het soort samenwerking waar ik mijn innovatiebeleid op richt.

We boeken vooruitgang. Vijf topsectoren van onze economie – energie, chemie, agrofood, tuinbouw en logistiek – hebben onlangs de handen ineen geslagen om de biobased economy te verwezenlijken. Door hun krachten te bundelen kunnen ze een Europese markt betreden die geschat wordt op 350 tot 450 miljard euro! Dat is een kans voor groene groei die we met beide handen moeten aangrijpen!

Ik ben blij dat Neste zich bij ons heeft aangesloten door te investeren in zowel deze nieuwe raffinaderij als in onderzoek naar nieuwe generaties biobrandstoffen die geproduceerd worden uit algen en microben. U bent een waardevolle partner voor innovatie!

Dames en heren,

De Nederlandse regering waardeert uw inspanningen.

Als tegenprestatie zet ik mij in om ons excellente investeringsklimaat te handhaven.

Een klimaat dat zeer recent nog werd geprezen in een onderzoek van Deloitte. Een klimaat waaraan onze Netherlands Foreign Investment Agency bijdraagt door de weg te helpen effenen voor buitenlandse investeerders. U heeft dat zelf ondervonden!

Ik zet mij ook in om ons innovatievermogen te versterken.

Door investeringen in innovatie goedkoper te maken.

Door de toegang tot kapitaal voor R&D te verbeteren.

Door partnerschappen tussen bedrijven en onderzoekers te stimuleren.

U heeft reeds kunnen profiteren van ons innovatiebeleid en ik moedig u aan dat te blijven doen!

Mijnheer Leenders, u vroeg de Nederlandse overheid zojuist het percentage biodiesel in fossiele brandstoffen te verhogen. Zoals u weet, is staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu hierover in gesprek met het parlement. We willen negatieve effecten zoals de concurrentie tussen biobrandstoffen en voedsel voorkomen. En wij zijn vastbesloten om het biodieselpercentage geleidelijk te verhogen om de Europese doelstelling van 10% in 2020 te verwezenlijken.

In de tussentijd willen we u op een andere manier helpen. Het bedrijfsleven verzocht me onlangs om steun voor de afschaffing van de huidige Europese importheffingen op duurzaam geproduceerde ruwe palmolie die voldoet aan de normen van de rondetafel voor duurzame palmolie (RSPO). Ik ben het met u eens dat we de importheffingen op duurzame ruwe palmolie moeten afschaffen. Uw claim zal ik dan ook actief bepleiten in Brussel! We moeten het makkelijker maken om duurzaam te ondernemen.

Dames en heren,

Ik ga afronden. Met deze raffinaderij en zijn activiteiten in Nederland en elders draagt Neste Oil bij aan een concurrerender en duurzamere economie. Dit versterkt de positie van Nederland als Europese ‘hub’ voor biomassa en als leider in de biobased economy. En het bevordert de beschikbaarheid van schone brandstoffen..

Dit alles draagt bij aan een duurzame toekomst in Nederland, in Europa en in de rest van de wereld.

Nederlanders staan klaar om bergen te beklimmen, net als u! Laten we dan samen klimmen en samen de uitdagingen aangaan.

De hellingen voor ons zijn steil. Maar vandaag is er alle reden voor een feest.

Gefeliciteerd met deze nieuwe raffinaderij!

delentoepassingen. Nederland zal zich hiervoor sterk maken bij de Europese Commissie in Brussel.