Nieuws
Agenda

Subsidieregeling Samenwerking bij Innovaties, Nieuwe Uitdagingen opengesteld van 1 februari tot 24 februari

Thema’s openstelling ‘nieuwe uitdagingen’

Uw project moet aansluiten bij één of meer van de volgende vier thema’s:

Klimaatverandering

U werkt met innovaties toe naar systemen die:

  • klimaat- en voedingsstofneutraal zijn.
  • een bijdrage leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem.
  • een bijdrage leveren aan het beperken van/of aanpassen aan de effecten daarvan. Voorbeelden hiervan zijn duurzame bronnen die voorzien in de energiebehoefte, het uitbannen van schadelijke emissies, het ontleden van reststromen en het omzetten in grondstoffen (inclusief behoud van voedingsstoffen) voor hergebruik.
  • andere innovaties gericht op het omgaan met klimaatverandering of het beperken van effecten vallen ook onder de nieuwe uitdaging ‘klimaatverandering’.

Waterbeheer

Uw innovatie is primair gericht op verbetering van de waterkwaliteit (van grond- en/of oppervlaktewater), zowel ecologisch als chemisch. U kunt hierbij denken aan: mestverwerking, (precisie)bemestingstechniek, teelttechniek, landbeheer, managementsystemen, innovatieve systemen van kwantitatief waterbeheer enzovoort. Ook (door)ontwikkeling van alle innovaties die (onder andere) milieuverliezen naar het water uit de landbouw (van voedingsstoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen en/of zware metalen en/of andere schadelijke stoffen) verminderen, vallen onder de nieuwe uitdaging ‘waterbeheer’.

Hernieuwbare energie

Dit zijn innovaties gericht op energiewinning uit reststromen vanuit de landbouw (plantaardig restproduct), andere biologische bronnen zoals dierlijke mest, en biomassa afkomstig uit bos, landschap of natuur (zoals houtsnippers). Denkt u hierbij ook aan co-vergisting als vorm van duurzame energie. Bijvoorbeeld: de winning van gas op agrarische bedrijven uit biogasinstallaties, het zuiveren ervan, het gebruik van restwarmte en het benutten ervan elders in het landelijk gebied.

Biodiversiteit

Dit zijn innovaties die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit. Uw project kan gericht zijn op het beter benutten van de biodiversiteit voor duurzame landbouw (toepassen functionele agrobiodiversiteit), zoals natuurlijke plaagbestrijding. Ook projecten die zorgen voor het verminderen van emissies van stoffen uit de landbouw die een schadelijk effect hebben op de biodiversiteit (zoals ammoniak) komen in aanmerking. Als uw project op een andere manier gericht is op het behoud van biodiversiteit, valt deze ook onder de nieuwe uitdaging ‘biodiversiteit’.

 

Beschikbaar budget

In 2012 stelt EL&I € 8 miljoen beschikbaar voor de projecten van de openstelling ‘nieuwe uitdagingen’.

Subsidie voor welke kosten

Voor welke kosten u subsidie kunt krijgen leest u links in het menu onder Subsidie voor welke kosten.

Hoeveel subsidie per aanvraag

U krijgt maximaal 35% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Per aanvraag kunt u maximaal € 500.000 subsidie krijgen. De subsidie voor kosten voor aanschaf van machines en apparatuur en voor investeringen in onroerende zaken is samen maximaal € 400.000.

Ontvangt u een andere bijdrage?

U krijgt minder subsidie als u via een andere regeling ook subsidie ontvangt voor uw project. Bijvoorbeeld: u ontvangt 20% van de kosten via een andere regeling. Dan krijgt u er via de subsidie Samenwerking innovatieprojecten 15% subsidie bij.

 Lees meer :https://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/subsidie/dossiers/dossier/samenwerking-bij-innovatieprojecten/hoeveel-subsidie