Algenproductie uit afvalwater mogelijk maar ook te duur

De productie van veevoer uit algen blijkt schoon en duurzaam, maar ook te duur ten opzichte van traditionele veevoeders als snijmaïs en soja. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar algenfarming door Waterstromen, Ingrepro Renewables en ingenieursbureau Witteveen & Bos. Wanneer de behoefte naar meer duurzame productie blijft toenemen, lijkt algenfarming in de toekomst een kansrijke sector. 

Uit laboratoriumproeven op kleine schaal blijken algen geschikt om te verwerken tot veevoer, voedingsmiddelen en –supplementen, plastics, harsen, oliën en biodiesel. Daarnaast is het een duurzame manier om afvalwater in te zetten als voedingsbodem voor de algen.

Naar aanleiding van de laboratoriumproeven hebben Waterstromen, Ingrepro Renewables en Witteveen & Bos een grootschaliger proefopstelling aangelegd in Olburgen, waarbij afvalwater van aardappelverwerker Aviko kon worden gebruikt. In deze grootschalige opstelling zijn de omstandigheden onderzocht om algenfarming te optimaliseren. Ook is onderzocht of grootschalige productie economisch interessant is.

Het onderzoek is in september 2010 gestart. Sinds die periode zijn talloze beïnvloedingsfactoren onderzocht waarmee de algenproductie geoptimaliseerd kan worden. Zo blijkt de kwaliteit van het afvalwater (nutriëntenaanbod en –rijkdom), temperatuur, CO2-dosering, lichtinbreng, menging en het al dan niet overkappen van de bassins een belangrijke invloed op de hoeveelheid en kwaliteit van de algen te hebben.

De opstelling in Olburgen is gebruikt om de maximale productie van algen uit afvalwater te onderzoeken. Het afvalwater van Aviko is zeer geschikt gebleken voor algenproductie. De opstelling in Olburgen bleek eenmaal goed ingeregeld 18,3 ton droge stof per hectare op te leveren. Door demontabele overkapping is een hogere opbrengst haalbaar, maar de kosten voor zo’n demontabele overkapping blijken niet op te wegen tegen de extra productie.

Algen kunnen toegepast worden als diervoer in plaats van soja. De kostprijs van de algen is echter nog ongeveer een factor tien hoger dan de huidige waarde van soja. Economisch is algenfarming nog niet interessant. Alleen wanneer consumenten bereid zouden zijn extra te betalen voor duurzaam geproduceerd veevoer uit algen is een bedrijfsmatige opstelling mogelijk.

Ook voor producten met een hogere marktwaarde per kilo droge stof, zijn er wellicht mogelijkheden. Het gaat dan om de productie van voedingsmiddelen en –supplementen, plastics, harsen, oliën en biodiesel. De hogere marktprijzen voor deze producten kampen echter met een minder volumineuze afzet die nog op gespannen voet staat met de minimale omvang van de productie. Hiervoor is apart onderzoek noodzakelijk om de juiste verhoudingen te vinden.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van:

–         provincie Gelderland

–         Waterschap Rijn en IJssel

–         Agentschap NL

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gijs van Selm   (directeur Waterstromen)
Tel. nr.:             0573-298 551
E-mail:             g.vanselm@waterstromen.nl
website:            www.waterstromen.nl (samenvatting en foto’s zijn beschikbaar op de we