Biobased economy verduurzaamt MVO sector

Vervanging van petrochemische productieprocessen door biobased productieprocessen is noodzakelijk om de doelstelling van energiebesparing voor de MVO sector te kunnen realiseren. Atos Consulting heeft een routekaart (‘roadmap’) opgesteld voor de Margarine, Vetten en Oliën-sector (MVO). De MVO-sector heeft de doelstelling om in 2020 een energiebesparing van 30% te realiseren ten opzichte van 2005, met een vooruitblik naar 50% energiebesparing in 2030. Circa 22% van de doelstelling kan worden gerealiseerd door ‘interne procesinnovaties’.

De MVO Routekaart is onderdeel van de Meerjaren Afspraken Energie-Efficiëntie (MJA3) waaraan ook andere Nederlandse sectoren zich verbinden. Nadat Maxime Verhagen (Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) de MVO Routekaart in ontvangst nam zei hij het volgende: “Ik ben blij met de ambitie en concrete inzet van de MVO-sector en wil MVO in die ambitie steunen via het Topsectorenbeleid voor de Agrofood en de Chemie”.
De route naar energiebesparing binnen de MVO-sector verloopt langs twee hoofdwegen: de eerste is de stapsgewijze optimalisering van processen (duurzame bedrijfsvoering) en de tweede is de ontwikkeling van radicaal nieuwe processen en producten uit de hernieuwbare MVO-grondstoffen: plantaardige en dierlijke vetten en oliën (‘biobased economy’).

Download het rapport: “Routekaart MVO

Naar een duurzame bedrijfsvoering

Een belangrijk aspect van duurzame bedrijfsvoering leidend tot energiebesparing en efficiëntie binnen de sector, is opleiding. Frans Claassen, directeur Productschap MVO: “Efficiënter werken vraagt om draagvlak bij de werkgevers en om gedragsverandering bij de werknemers.”
Om dit te helpen realiseren is de cursus ‘De Energiebewuste Operator’ ontwikkeld voor proces-operators op de werkvloer. Operators gaan aan de slag met het verbeteren van het productieproces, ontwikkelen verbetervoorstellen en werken deze uit in een business case. Hiermee kunnen zij het hogere management overtuigen van de noodzaak van deze maatregelen.
“Ook door de introductie van geavanceerde meet- en kwaliteitssystemen en procesoptimalisatie kan de sector energie besparen”, zegt André de Meulder, partner bij Atos Consulting. In de Routekaart wordt beschreven hoe het proces geoptimaliseerd kan worden door middel van innovatieve scheidings-technologie met behulp van membranen. De Routekaart vermeldt welke membranen het meest geschikt zijn voor het proces en welke milieuwinst opleveren. Ook wordt er in beschreven dat energiebesparing kan worden bereikt door het verbeteren van het waterbeheer in de fabrieken. Het productschap ontwikkelt een benchmark die inzicht biedt in het waterverbruik en in de verschillende mogelijkheden om water te besparen en gelijktijdig aan efficiëntie te winnen en energie te besparen. Uit de Routekaart blijkt duidelijk dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan.
Naar een biobased economy

Via extra verwaarding van de verschillende grondstoffracties (de oliën en de melen) is bij de ontwikkeling van biobased producten verdere energiebesparing en efficiëntie in de sector te realiseren. De melen vinden hun weg naar de diervoederindustrie, de oliën naar o.a. de plastic-industrie. Kunststoffen en hulpstoffen gemaakt van plantaardige oliën hebben diverse unieke functionele eigenschappen, zoals flexibiliteit, hogere temperatuurbestendigheid en resistentie tegen de inwerking van chemicaliën. Zij zijn daarom een goede vervanging van producten op basis van aardolie. Een biobased productieroute verbruikt doorgaans 50 procent minder energie dan bestaande productieroutes die zijn gebaseerd op fossiele grondstoffen.
Claassen: “Naar verwachting gaat de markt voor nieuwe plastics in de komende jaren enorm groeien en onderzoek door Wageningen Universiteit heeft uitgewezen dat oliën en vetten ideaal zijn voor toepassing in de fijnchemie en plasticindustrie. Als fossiele grondstoffen vervangen worden door natuurlijke olie, levert dit naast energiebesparing bovendien milieuwinst op door aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO2 en stikstofmonoxide”.