Nieuws
Agenda

Structurele groei productie bio-energie zet door

De meeste methoden voor het opwekken van hernieuwbare energie uit biomassa gaven in 2011 een groei te zien van enkele procenten. Afvalverbranding en de productie van biogas groeiden bovengemiddeld. De totale productie van hernieuwbare energie uit biomassa is echter stabiel gebleven in 2011. Dit wordt veroorzaakt door een incidentele daling van de productie van elektriciteit en warmte buy sizegenetics bij grote (hout)verbrandingsinstallaties. Dit blijkt uit het statusdocument ‘Bio-energie 2011’, van Agentschap NL.

Overheid en marktpartijen hebben in 2011 stevig ingezet op groei van het aandeel hernieuwbare energie. Inmiddels wekken bedrijven in grote getale en op diverse wijzen energie op uit biomassa. In 2011 werden veertien nieuwe ‘grote’ installaties in gebruik genomen en acht installaties uitgebreid. Ongeveer driekwart van de geproduceerde hernieuwbare energie in Nederland was in 2011 afkomstig van biomassa. Komende jaren stijging verwacht Het aandeel biomassa binnen de duurzame bronnen is weliswaar groot, maar het statusdocument bio-energie laat ook zien dat, om de doelstellingen van 2020 te halen, in 2012 een groei van 25% ten opzichte van 2011 nodig is. Vooral ‘groen gas’-projecten met SDE en SDE+ subsidie die in de startblokken staan, zullen binnenkort aan die groei gaan bijdragen. Eén van die projecten is de biomassa-installatie van de Suiker Unie in Hoogkerk (Groningen) die eind 2012 operationeel zal zijn en jaarlijks tegen de 10 miljoen kuub groen gas van aardgaskwaliteit gaat leveren.

SDE helpt bij investeringsbeslissing

Overigens nam de Suiker Unie ook in 2011 een installatie in gebruik. Teun van der Weg van de Suiker Unie: “Onze vergistingsinstallatie in Dinteloord produceert jaarlijks zo’n 9 miljoen kubieke meter groen gas dat we in het aardgasnet invoeden. Grondstof voor de vergisting is het plantaardig restmateriaal uit onze eigen productieketens. Dat materiaal hebben we, dus waarom zouden we het niet gebruiken voor energieopwekking? Daarbij is het wel zo dat de SDE-regeling geholpen heeft ons over de streep te trekken en de investeringsbeslissing verantwoord te nemen.”

Duurzame biomassa

De installaties in Nederland gebruiken vrijwel allemaal restmaterialen. In verschillende sectoren zijn hiervoor convenanten opgesteld en ondertekend. De geproduceerde energie is daarmee ook echt duurzaam. In het gebruik van duurzame biomassa loopt Nederland voorop; de meeste landen wachten tot er vanuit Europa regels worden gesteld aan de duurzaamheid van vaste en gasvormige biomassa. Regelgeving voor vloeibare biomassastromen is er al wel.

Ondersteuning

“Investeren in het produceren van energie uit biomassa is overigens geen sinecure, zeker niet in een tijd van economische onzekerheid”, zegt Matté Brijder van Agentschap NL. “Daarom ondersteunt de overheid initiatiefnemers en hun stakeholders door de randvoorwaarden te scheppen om tot positieve investeringsbesluiten te komen.” Naast de financiële ondersteuning vanuit de ‘SDE+’-regeling worden initiatiefnemers en stakeholders met kennis en advies gericht ondersteund bij concrete knelpunten. Bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van vergunningverleningsprocedures en het eenduidiger maken van de aansluitvoorwaarden voor netwerktoegang. Daarnaast wordt de inzet van duurzame biomassastromen vergroot.

Trends en ontwikkelingen

Het statusdocument is zowel voor marktpartijen als overheden een zeer bruikbare bron van informatie. Initiatiefnemers hebben belang bij een goed overzicht met de relevante trends en ontwikkelingen van alle technieken om de juiste investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Voor beleidsmakers geeft het statusdocument een objectief beeld van de stand van zaken. Hoe ver zijn we in de realisatie van de doelstellingen voor 2020?

Meer informatie Statusdocument bio-energie 2011

Bron: Agentschap NL