Uniek Smart Gridcluster in Noord-Nederland

Met de toekenning van subsidie voor een aantal bijzondere Smart Gridprojecten ontstaat in Noord-Nederland een uniek cluster aan activiteiten op dit gebied. Stichting Energy Valley heeft samen met haar partners subsidie aangevraagd voor een hybride intelligente warmtevoorziening in een woonwijk in Meppel (400 woningen) en voor het onderzoeksproject I-Balance, een project van EnTranCe, onderdeel van de Energy Academy Europe. Vaak wordt bij smart grids gekeken naar elektriciteitslevering. Door de toevoeging van dit cluster krijgt Noord-Nederland ook een smart grid voor warmtelevering. Daarnaast heeft het project VIOS van TNO ook een subsidie toegekend gekregen.

Smart Grids

Smart Grids zijn slimme energiesystemen. Door het niet juist inpassen van decentrale energieopwekking – zoals wind- of zonne-energie – wordt het voor netbeheerders steeds lastiger om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Door decentrale opwekking juist in te passen wordt de introductie van slimme energiesystemen eenvoudiger en ontstaan er nieuwe kansen voor het bedrijfsleven.

MeppelEnergie

In de Meppeler nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen wordt een hybride warmtesysteem ontwikkeld op biogas. Hierbij wordt een biogas-WKK (warmtekrachtkoppeling) gebruikt om warmte en elektriciteit te produceren. De warmte wordt gebruikt om een deel van de woningen via een warmtenet van verwarming en warm tapwater te voorzien. De elektriciteit wordt gebruikt om met behulp van warmtepompen warmte en koude te leveren aan een ander deel van de huizen. Met restwarmte uit gezuiverd rioolwater wordt de warmtebalans in de bodem gehandhaafd. Het gaat om de eerste fase van de nieuwbouwwijk: 444 woningen. Daarnaast wordt door bewonersmonitoring en participatie geïnventariseerd hoe bewoners zijn aan te sporen tot besparen. Partners in dit project zijn MeppelEnergie (lokaal duurzaam energiebedrijf van gemeente Meppel en energiebedrijf RENDO), RENDO Duurzaam, gemeente Meppel,  iNRG, TU Delft en Universiteit Twente.

I-Balance

In de open-innovatie omgeving EnTranCe, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen/Energy Academy Europe, wordt het onderzoeksproject I-Balance gestart. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop vraag en aanbod van elektriciteit of aardgas bij de toepassing van decentrale energiebronnen (als wind- en zonne-energie) in evenwicht wordt gehouden. Partners in dit project zijn Hanzehogeschool Groningen(penvoerder), TNO, iNRG, Westland Infra, GasTerra, GasUnie, St.Hooghalen Duurzaam en RWE Innogy Windpower Netherlands.

Virtual Infrastructure Operating System (VIOS)

Smart Grid systemen worden door veel verschillende partijen ontwikkeld. Deze systemen zijn daardoor niet of slechts beperkt uitwisselbaar met elkaar. Alleen wanneer Smart Grid systemen goed met elkaar kunnen samenwerken is het mogelijk om de schaalgrootte te bereiken die nodig is om duurzame en decentrale energiebronnen efficient in te kunnen zetten. Het VIOS project neemt het initatief om een betere samenwerking tussen de verschillende systemen te realiseren. Partners in dit project zijn Alliander, iNRG, Technolution en TNO (penvoerder).

Energy Valley

Stichting Energy Valley heeft de Noord-Nederlandse partijen gestimuleerd, de projectideeën en aandachtspunten zo goed mogelijk op te nemen in het TKI (Topconsortium Kennis en Innovatie) Smart Grids. Vervolgens heeft Energy Valley de subsidietrajecten begeleid. Stichting Energy Valley heeft tot doel het aanjagen van de Noord-Nederlandse energie-economie. De stichting bestaat uit een team van energieprofessionals die initiatiefnemers ondersteunt bij de realisatie van de energieprojecten. De nadruk ligt op energie-innovaties die direct aansluiten bij de (inter)nationale energieambities en regionale sterkten. Energy Valley wordt op projectbasis gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken, regionale overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De huidige projectperiode loopt tot eind 2015.