Biobrandstoffen leveren belangrijke bijdrage realisatie klimaatdoelen

De inzet van biomassa voor energieopwekking, en specifiek ook de inzet voor de productie van biobrandstoffen, levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van klimaatdoelen en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De CO2 uitstoot van biobrandstoffen dient over de hele brandstofketen, van de teelt tot aan de uitlaat, kleiner te zijn dan bij fossiele brandstoffen. De productie van biobrandstoffen en bio-energie in het algemeen spelen een belangrijke rol in de transitie naar een op biomassa gebaseerde economie, de zogenaamde Biobased Economy. Hiermee wordt een economie bedoeld die gebaseerd is op hernieuwbare grondstoffen. De biobrandstoffenindustrie is een belangrijk startpunt voor de Biobased Economy en maakt het beter mogelijk om meer hoogwaardigere toepassingen van reststromen en/of elementen uit biomassa te realiseren.

Voedselprijzen

Uit onderzoek van onder andere de Wereldbank en FAO blijkt dat de productie van biobrandstoffen nauwelijks leidt tot hogere voedselprijzen. Hogere voedselprijzen en honger in de wereld zijn meer het gevolg van onverwachte (weers)omstandigheden en armoede. Het effect op de voederprijzen voor de veehouderij zijn ook niet eenduidig, omdat met de productie van de 1e generatie biobrandstoffen reststromen voor de veehouderij beschikbaar komen. Biobrandstoffen zorgen waarschijnlijk wel voor meer stabiliteit van akkerbouwprijzen.

De Nederlandse landbouw is niet gericht op het produceren van grondstoffen voor biobrandstoffen. In Nederland worden vooral 2e generatie biobrandstoffen geproduceerd, daarbij worden dus geen voedselproducten gebruikt als inputs voor de biobrandstoffen. Bijvoorbeeld Sunoil in Emmen gebruikt frituurvet en resten van dierlijk afval en Ecoson in Son gebruikt dierlijke vetten als grondstof. In het Rotterdamse havengebied vindt wel productie van de 1e generatie biobrandstoffen plaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van de import van biomassa. 

Standpunten LTO Nederland

LTO Nederland heeft een aantal standpunten over biobrandstoffen.

  • LTO streeft naar een zo optimaal mogelijk gebruik van biomassa. Dan kan plaats vinden door biomassa via biocascadering en bioraffinage concepten zo hoogwaardig mogelijk tot waarde te brengen. Bio-energie en biobrandstoffen zullen onderdeel uit blijven maken van de biobased economy, maar dan in combinatie met meer hoogwaardigere toepassingen van reststromen en/of bepaalde delen van de biomassa. Voedselconsumptie is een hoogwaardigere toepassing van biomassa dan energieproductie. 
  • Biomassagebruik voor de productie van biobrandstoffen dient in een gelijk speelveld plaats te vinden. In die zin is het logisch dat duurzaamheidseisen aan biomassa, minimaal op Europees niveau worden gesteld. Er worden momenteel al eisen op het gebied van duurzaamheid gesteld bij de productie van biobrandstoffen. Er kan natuurlijk altijd gekeken worden of de gebruikte criteria correct zijn en goed worden gehandhaafd. Voorkomen moet echter worden dat er zonder goede onderbouwing en onderbuik gevoelens restricties worden opgelegd aan de productie van de 1e generatie biobrandstoffen 
  • LTO vindt het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de mogelijke indirecte gevolgen van de productie van biomassa voor biobrandstoffen. Dat betekent dat LTO voorstander is van gefundeerde iLUC-factoren, zodat in de berekening van het netto klimaateffect van biobrandstoffen de indirecte gevolgen worden meegenomen. Biobrandstoffen dienen afgerekend te worden op de daadwerkelijke klimaatwinst die zij genereren. 
  • LTO is tegen grote beleidswijzigingen door de Europese Unie op het gebied van de doelstellingen voor biobrandstoffen in de RED. LTO is hiermee voorstander voor een stabiel investeringsklimaat. Wel onderschrijft LTO het belang om de productie van biobrandstoffen uit afval en reststromen (2e generatie biobrandstoffen) te stimuleren. 
  • De waardevolle positie en rol van de biobrandstoffen- en bio-energiesector binnen de Biobased Economy moet duidelijk worden gemaakt aan het publiek en de beleidsmakers. Dit kan het beste plaats vinden binnen het bredere kader van de Biobased Economy. Zonder bio-energie en biobrandstoffen is de transitie naar een Biobased Economy namelijk heel moeilijk.

Kijk voor meer informatie op de website van LTO Nederland. Voor meer achtergrond informatie, klik Achtergrondinformatie biobrandstoffen.

Bron: LTO Nederland