Voortgangsrapportage Biobased Economy

Met het uitvoeren van de Overheidsvisie BioBased Economy uit 2007 is een start gemaakt met de interdepartementale inzet. Inmiddels geniet het thema biobased economy veel aandacht in binnen en buitenland. En hoewel de transitie naar een duurzame biobased economy vele jaren in beslag zal nemen, gaat de marktontwikkeling van biobased producten wereldwijd snel. Het International Energy Agency spreekt zelfs over een ‘tipping point’. Verwacht wordt dat in komende periode de wereldwijde productie van biopolymeren zal verdrievoudigen van 3,5 Mton in 2011 tot 12 Mton in 2020 (Nova Instituut 2013).

Nederland is bij deze ontwikkeling via het innovatiecontract BBE en het Topconsortium voor Kennis- en Innovatie (TKI) BBE een van de leidende partijen. Ook diverse regio’s zijn actief met biobased programma’s aan de slag, o.a. ‘Biobased Delta’ in Zuidwest Nederland. Ruim een derde van alle gesloten green deals heeft te maken met het thema biobased economy. In Europa (Horizon2020) is het Nederlandse bedrijfsleven goed vertegenwoordigd in het ‘Joint Technology Initiative for BioBased Industries’ (JTI BBI), die een waarde van 3,8 miljard euro vertegenwoordigd. Ondanks de goede ontwikkelingen en vele initiatieven blijven investeringen in onderzoek, opschaling en productie in Nederland de komende jaren een aandachtspunt voor de verder ontwikkeling van een duurzame biobased economy in Nederland.

Cascadering

Biomassa moet zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet (‘cascadering’) en de duurzame productie en herkomst van biomassa gegarandeerd. Niet alle biomassa (met name houtachtige gewassen) kan op dit moment (commercieel) ontsloten worden. Sleuteltechnologie voor cascadering is bioraffinage, daarom wordt via het innovatiebeleid ingezet op verdere en versnelde ontwikkeling van een reeks van bioraffinagetechnologieën. In het Energieakkoord is met alle partijen afgesproken dat de stimulering van biomassa in kolencentrales de 25 PJ niet zal overschrijden. Verder wordt er, onder andere via een Green Deal, gewerkt aan het opstellen van duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa voor energiedoeleinden.

Lees meer in de  aanbiedingsbrief-voortgangsrapportage-biobased-economy van Minister Kamp aan de Tweede Kamer en in de  voortgangsrapportage zelf.

Foto: De Volkskrant