Routekaart Groen Gas

Op 6 juni is de Routekaart Groen Gas uitgereikt aan overheid en bedrijfsleven. Het is een belangrijk resultaat van de Green Gas Green Deal en is uitgevoerd door; De Gemeynt, ECN en Groen Gas Nederland, met hulp van RVO. In de Routekaart is men met de stofkam door de potentiele biomassastromen voor vergisting gegaan en zijn ook de (hout)vergassingsroute en andere potenties verder verkend. Conclusie: het volume van “weleer” aan biogas is wat omlaag bijgesteld, maar is nu realistisch en nog steeds veelbelovend. Biogas kan zo’n 5% tot 7% van de 2020 hernieuwbare energiedoelstellingen invullen met een nog steeds ambitieuze groei van ruim 60%. Maar van 2020 tot 2030 kan (als alles mee zit) nog eens een groei van een factor 3 worden gerealiseerd.

De verwachting is dat door verschillende ontwikkelingen, zoals het wegvallen van belemmeringen op de melkproductie en de veranderende landbouw en mineralenwetgeving, het aantal reststromen voor vergisting gaat toenemen. Mest en gras zijn belangrijke biogasbronnen op korte termijn en de toepassing van groen gas in de mobiliteit is een belangrijke ontwikkeling om op in te zetten. Standaardisatie van bijvoorbeeld kleinschalige mestvergisters haalt de kostprijs flink omlaag, en zeker gecombineerd met mestraffinagestappen is mestverwaarding geheel zonder SDE+ subsidie zelfs denkbaar op termijn. Inclusief innovaties en ontwikkelingen als zeewiervergisting, kan vergisting zo voor bijna driekwart in de ambities van de groen gas green deal (3 mrd m3 groen gas-eq. in 2030) voorzien.

Succes vraagt om organisatiegraad

Maar het bovenstaande schetst heel goed, dat er wel nog het één en ander nodig is. Meestal wordt door iedereen meteen gekeken naar regulering/voorschriften, die bijvoorbeeld de inzet van biogas afdwingen, dan wel naar financiële regelingen die de gerealiseerde CO2–reductie, mestverwerking of gebruik van mineralen een waarde geven. Waardoor de onrendabele top van biogas afneemt en de business case makkelijker rond te krijgen is. En ja, dit is allemaal zinvol.

Maar meer nog, moeten we als sector kijken naar onszelf. De biogasondernemers hebben een flinke leercurve ondergaan, de tijd dat men dacht het ontwikkelen, contracteren, financieren en bedrijven van vergisters ‘er even naast te kunnen doen’ is allang voorbij. Vergisting is een volwassen techniek waar nog veel innovatiepotentieel in zit, maar daarmee is de sector nog niet professioneel. In de praktijk blijkt al dat succes alleen verzekerd is, als je de gehele keten georganiseerd krijgt. De echte innovatie zit ‘m net zoveel in de organisatiegraad, als in de technische innovaties zelf. Dat gaat niet vanzelf want veel biogasproducenten komen uit een geheel andere achtergrond (afvalverwerker, boer, waterschap of industrie), hebben verschillende belangen en spreken een andere taal. Dat zelfde geldt ook voor de behartiging van de belangen van de sector. Succes is alleen verzekerd als we ons gezamenlijk inspannen om groen gas als product goed neer te zetten en een stevige plaats te geven in Den Haag. Het Groen Gas Verhaal is nu eenmaal complexer dan het verhaal van wind of zon, maar daarom niet minder belangrijk.

“Praatplaat”

Bovenstaande figuur is een mooie “praatplaat” die uit de routekaart is voortgekomen. Daarin blijkt over hoeveel assen groen gas van belang is in de verduurzaming van energie, mobiliteit en producten. En hoe groen gas de brugfunctie vervormd in belangrijke ontwikkelingen als biobased economy en overschotten uit wind- en zonenergie via power-to-gas. Hoog tijd dus om met partijen als Groen Gas Nederland, Groengas Mobiel, Vereniging Groen Gas Producenten, Biogas Branche Organisatie, Platform Bio Energie en anderen te kijken naar een organisatiegraad waarbij de markt maximaal gefaciliteerd wordt vanuit een juist kader, en een consistente boodschap te brengen.

De Routekaart Groen Gas is een prima aanleiding om deze dialoog aan te gaan en een stevig programma voor de komende jaren neer te zetten – wordt vervolgd. Kijk voor meer informatie op www.groengas.nl.

Door: Groen Gas