Nieuws
Agenda

Superkritisch vergassen van natte biomassa

Agrifoodclicks – Het project Scarlet-Plus,, mede gefinancierd door het ministerie van EZ (Topsector Energie /TKI Gas, experimenteert met het verwerken van natte biomassa zoals digestaat, waterzuiveringsslib, rundveedrijfmest en gemaaide waterplanten via superkritisch vergassen. Een ander project is dat van Gensos samen met de TU Delft.

Sparqle International BV is de initiatiefnemer van de technologie in project Scarlet-Plus. Hierbij komen in transporteerbare volumes waterstofrijk brandbaar gas en CO2 vrij die bruikbaar zijn in de landbouw. Het restproduct is een filtraat van water met daarin een neerslag van met name mineralen, onder andere fosfor, kalium en stikstof. Het project onderzoekt momenteel het duurzaam verwerken van rundveedrijfmest via deze innovatieve methode en ontwikkelt een plan voor een demo-unit. Er wordt gekeken wat de samenstelling van de restfractie is en hoe de groene mineralen weer kunnen worden teruggewonnen. Ook wordt gekeken hoe die groene mineralen in de land- en tuinbouw kunnen worden toegepast als kunstmestvervangers en of dit past binnen de wettelijke regels.

Gensos

Gensos is samen met de TU Delft ver gevorderd met het ontwikkelen van superkritische vergassing. Dit is een innovatieve technologie voor het omzetten van natte afvalstromen zoals mest of andere natte biomassa in duurzaam gas (energie) en water.  Bij superkritisch vergassen wordt biomassa afgebroken door superkritisch water. Dit in tegenstelling tot conventioneel vergassen waarbij biomassa afbreekt met warmte. Vergeleken met traditionele vergisting wordt bij superkritische vergassing  een hoog omzettingsrendement gehaald. Biomassa zijn hernieuwbare brandstoffen die met dezelfde snelheid aangroeien als ze worden gebruikt. Dat zijn bijvoorbeeld agrarische gewassen, dierlijke mest, zeewier, algen en rioolafval.

Bij het vergassen, het scheikundig omzetten van biomassa in een brandbaar gas, richt Gensos zich samen met enkele partners (o.a. waterschappen, HVC en Omrin) op onder meer de agrarische sector en de voedingsmiddelenindustrie. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een pilotplant die mestoverschot en rioolslib volgens deze techniek vergast. Deze pilot installatie van 500 liter per uur wordt later dit jaar in gebruik genomen.

Superkritische biomassa vergassing bestaat sinds de zeventiger jaren. Toen lag de focus op superkritische oxidatie. Omdat de zuurstoftoevoer rond deze condities verre van optimaal is ging de aandacht naar vergassen in diverse pilot installaties. Hoewel toen de technische haalbaarheid van de techniek werd aangetoond bleven problemen onopgelost. Gensos ontwikkelde een combinatie van deze techniek met bestaande vergassingstechnieken tot superkritische water vergassing.  De techniek behaalt een zeer hoog thermisch rendement van rond 70%, te vergelijken met conventioneel vergassen van droge biomassa. Het bedrijf heeft een ‘proof of principle’ van het superkritische vergassingsproces voor omzetting van mineraalrijke biomassa in een experimentele continue superkritische vergassingsopstelling met een capaciteit van 100 liter per uur.

Door: Agrifoodclicks.nl