Bedrijven waarderen biomassa op in project Meer Uit Groen (MUG)

Groenafval uit Greenport Boskoop en Waddinxveen opwaarderen tot nieuwe en nuttige producten waardoor afval waarde krijgt. Dat is de uitdaging die zes MKB-bedrijven zijn aangegaan met het project Meer Uit Groen (MUG). De bedrijven onderzoeken de haalbaarheid van een experimentele installatie die geschikt is om van laagwaardige biomassa om te zetten naar nieuwe grondstoffen en de productie van duurzame energie.

Het project MUG is een initiatief van Greenport Boskoop en Wagro Groenrecycling in Waddinxveen. Projectpartners zijn F&H Crone uit Moordrecht, Verkade Klimaat uit Wateringen, NettEnergy uit Boskoop, DLV Plant en Ekodorp uit Alphen aan de Rijn. Het project krijgt financiële ondersteuning via de subsidieregeling Clusterprojecten van provincie Zuid-Holland uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en wordt begeleid door DLV Plant en Haute Equipe.

In de regio Waddinxveen/Boskoop is veel biomassa voorhanden zoals bedrijfsafval van kwekerijen en onder meer slib en waterplanten uit de waterrijke omgeving. Deze biomassa bevat een hoog vochtgehalte en door de lage calorische waarde gezien als afval. MUG moet daar verandering in gaan brengen zodat biomassa geen kostenpost meer is voor de gemeenschap, maar een opbrengstpost.

Verschillende conversietechnieken

De projectpartners hebben ieder ervaring met verschillende conversietechnieken zoals vergisting, compostering, pyrolyse en verbranding. Vanuit hun eigen expertise en technologie onderzoeken de bedrijven de haalbaarheid om één installatie te realiseren die geschikt is om meerdere kwaliteiten laagwaardige biomassa te verwerken tot hernieuwbare grondstoffen en duurzame energie. Te denken valt aan bijvoorbeeld bioraffinage-producten (gas en olie) en biokunstmeststoffen die weer in de boomkwekerij gebruikt kunnen worden. De essentie is dat de installatie volledig kan draaien op energie die afkomstig is van de biomassa zelf en dat de restwarmte kan worden aangewend voor toepassing in nieuwbouwwijken, glastuinbouwbedrijven en publieke instellingen in de gemeenten Waddinxveen en Alphen aan den Rijn. Deze gemeenten ondersteunen het project.

Om meerde materialen in één installatie te verwerken, moeten een aantal problemen worden opgelost die afhankelijk zijn van de aard van de biomassa. Hiervoor worden de afzonderlijke conversietechnieken eerst geoptimaliseerd. De op te lossen problemen zijn het al genoemde hoge vochtgehalte in de biomassa. Een ander probleem is de chemische samenstelling van het materiaal. Het project MUG loopt tot en met 2105. Mocht dit project slagen dan is er sprake van een doorbraakinnovatie met een grote maatschappelijke meerwaarde. Ofwel uit iets kleins kan iets heel groots groeien: van MUG een olifant maken. Dat is de uitdaging.