BIC-ON: Oost-Nederland omarmt biobased economy

In Oost-Nederland bruist het van de innovatieve bedrijven die brood zien in de biobased economy. In het programma BIC-ON bundelen zij hun krachten met ambitieuze overheden en toonaangevende kennisinstellingen, waaronder Wageningen UR. Biobased producten uit bioraffinage vinden daardoor sneller hun weg naar de markt. Doel van het meerjarenprogramma BIC-ON (Bioeconomy Innovation Cluster Oost-Nederland) is biomassa beter te benutten. Dat kan door met slimme bioraffinage-concepten toe te werken naar meerdere verhandelbare biobased producten en brandstoffen, zoals chemicaliën, materialen, energie en brandstoffen.

Verbindende schakel

Bundeling van krachten is dan een voorwaarde, vindt Gülden Yilmaz. Zij is programmamanager van Wageningen UR Food & Biobased Research en innovatiemanager bij BIC-ON. ‘Wij zorgen dat bedrijven toegang krijgen tot doorbraaktechnologieën en benodigde kennis’, zegt Yilmaz. ‘Daarnaast zijn we een verbindende schakel. Bedrijven die de transitie naar de biobased economy willen maken, merken vaak dat hun keten niet compleet is. Door binnen ons netwerk een ander bedrijf te vinden dat biobased grondstoffen kan omzetten in waardevolle componenten, kunnen we leveranciers en afnemers verbinden. Zo ontstaan mooie economische kansen.’

Innovatie versnellen

BIC-ON neemt obstakels weg, zorgt voor ‘kritische massa’ en versnelt innovatie, zegt Yilmaz. ‘Een mooi voorbeeld vind ik de technologie die Wageningen UR heeft ontwikkeld om suikers uit plantaardige reststromen efficiënt te kunnen kristalliseren. Samen met IPSS Engineering werken we aan een proeffabriek voor de productie van waardevolle componenten, bijvoorbeeld voor de voedingsindustrie of chemie. Hierdoor komt kleinschalige bioraffinage in Oost-Nederland binnen handbereik. Daarbij worden lokale reststromen direct lokaal bewerkt, wat veel voordelen heeft. Er is bijvoorbeeld minder transport nodig, water en mineralenreststromen kunnen direct terug naar het land en biomassa is langer houdbaar. ’

Fosfaat uit mest scheiden

Verse biomassa is één van vijf pijlers in het BIC-ON-programma. Een andere is ‘mest’. Zo richt Stichting Biomassa, een netwerk van bedrijven in de Achterhoek, zich onder andere op innovaties rond mestverwerking. De opbrengsten zijn veelbelovend, zegt Jeroen Sluijsmans, die als business developer van BIC-ON ‘makelt en schakelt’ tussen bedrijven in de keten. ‘Dankzij nieuwe scheidingstechnieken is het goed mogelijk om fosfaat uit de kleinste organische mestdeeltjes te scheiden en als bulkfosfaat af te voeren. De overgebleven organische deeltjes zijn door vergisting om te zetten in biogas. Bedrijven verdienen daar nu al een goede boterham aan.’

Biobased ‘parels’

En zo wemelt het in Oost-Nederland van de ‘parels’ voor de verwaarding van vezels, slib, mest, algen en verse biomassa. Daaronder zijn projecten die bezoekers uit de hele wereld trekken en die TEDx Binnenhof hebben gehaald. Jeroen Sluijsmans inventariseert in opdracht van RVO hoeveel Oost-Nederlandse bedrijven op dit moment de transitie naar de biobased economy maken. De teller staat op ruim 300.

Goed voor milieu en economie

‘BIC-ON is al een succes en het potentieel is nog veel groter’, stelt Peter van den Broek, projectleider Biobased Economy van de provincie Gelderland vast. ‘Het mooie is dat het mes aan twee kanten snijdt: het is goed voor het milieu, doordat we biomassa beter benutten en minder fossiele brandstoffen gebruiken. En het levert nieuwe werkgelegenheid en innovaties op in Oost-Nederland.’

De provincies faciliteren deze regionale economische ontwikkeling met cofinanciering voor het Valleybureau Green Tech Alliances, powered bij kIEMT. Langs deze weg kunnen projecten in aanmerking komen voor kennisbemiddeling, vouchers, subsidies of met achtergestelde leningen en participaties bij de fondsbeheerder van de provincie, PPM Oost. Heeft u interesse in deelname aan BIC-ON? Neem dan contact op met Gülden Yilmaz of Jeroen Sluijsmans.

 

Door: Wageningen UR