Nieuws
Agenda

Het GLB na 2020, hoe zou het volgens u ook kunnen?

Ook al is de besluitvorming over het GLB voor de periode 2014 – 2020 nog maar net afgerond, toch beginnen we nu al aan de gedachtevorming over het GLB na 2020. Het ministerie van EZ wil namelijk graag goed voorbereid zijn op formele en informele discussies over het GLB en heeft daarom ons – onderzoekers van LEI en Alterra – gevraagd  een schets van het GLB na 2020 te maken.

Uw mening gevraagd

Om dit goed te kunnen doen, horen we graag uw mening. In deze blog leggen we daarom enkele vragen aan u voor, over bijvoorbeeld de basispremie en de vergroening. Wat is er volgens u nodig om een robuust en toekomstbestendig landbouwsysteem te houden binnen Europa? Beleidsbeïnvloeding heeft het meeste effect aan het begin van het proces, dus dit is uw kans. Onderaan deze blog kunt u, tot en met donderdag 4 juni, uw reactie kwijt.

Op tijd beginnen

In het huidige GLB (2014-2020) zijn grote veranderingen doorgevoerd, onder meer de komst van de gelijke hectarebetaling (flat rate), 30% van de directe betalingen voor vergroening, extra maatregelen voor jonge landbouwers, afschaffing van de melk- en suikerquotering, meer mogelijkheden voor productenorganisaties en een grotere flexibiliteit bij het plattelandsbeleid. In de onderhandelingen over  de herziening van het GLB na 2013 hebben we geleerd dat het goed is om vroeg te beginnen met de voorbereidingen voor een volgende periode.

Wat moet er na 2020 echt anders?

U heeft waarschijnlijk de maatschappelijke en politieke discussie over het GLB in de afgelopen jaren gevolgd. Op basis van deze discussie heeft u wellicht wensbeelden voor het GLB na 2020 gevormd:

  • Moeten we bijvoorbeeld doorgaan met de huidige invulling van de ecologische aandachtsgebieden (vergroening), of zouden we dat helemaal anders moeten gaan doen, en hoe dan?
  • Kan de basispremie na 2020 worden verlaagd, en waarom?
  • Zou er vanuit de eerste pijler (de basispremie) meer geld beschikbaar gemaakt kunnen worden voor de tweede pijler (plattelandsontwikkeling, waaronder innovatie en agrarisch natuurbeheer), zodat er meer ruimte komt voor het doen van investeringen in duurzame stallen of dorpsvernieuwing?
  • Moeten boeren die streekproducten of kwaliteitsproductie leveren extra ondersteuning krijgen, en hoe?

Dit is slechts een kleine greep uit de vele onderdelen van het GLB die na 2020 opnieuw invulling vergen.

Doelen van het GLB

Maar het is ook goed mogelijk om eerst te kijken naar de doelen van het beleid. Wat zijn volgens u de doelen waar het GLB aan moet bijdragen? Zijn dit Nederlandse of Europese doelen? Wat is het maatschappelijk belang?

Bij het formuleren van wensbeelden en nieuwe doelen is het zinvol om de hoofddoelen van het beleid in beeld te houden: voedselzekerheid, klimaatadaptatie, milieu, biodiversiteit, innovatie, duurzaamheid en een leefbaarheid platteland. We verwachten dat deze hoofddoelen ook na 2020 nog steeds van belang zijn. De mate van aandacht voor de verschillende hoofddoelen kan natuurlijk wel veranderen. Ook is het verstandig om in beeld te houden dat we in het GLB inmiddels met 28 lidstaten rekening moeten houden en dat het budget voor het GLB zeker niet zal stijgen.

Wat gebeurt er met uw ideeën en wensen?

Mede op basis van uw inbreng maken wij een schets van het GLB na 2020. Daarbij zullen we aangeven welke wensbeelden voor het GLB na 2020 uit deze maatschappelijke discussie op internet naar voren zijn gekomen. Dit rapport vormt één van de inputs die het ministerie van EZ zal gebruiken in de EU-brede discussies over de invulling van het GLB na 2020.

We nodigen u van harte uit om uw mening te geven in de reactievelden onderaan deze blog. Dat kan tot en met donderdag 4 juni 2015. Wij volgen alle reacties nauwgezet en zullen ook geregeld reageren en/of vragen beantwoorden.

Namens

Ida Terluin, Anne van Doorn, Ronald de Graaff en Bert Smit
Onderzoekers van LEI en Alterra