Duurzaamheidscriteria Post-2020

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materialen, brandstof, voedsel en veevoer.  De urgentie om biomassaketens te verduurzamen neemt hierdoor toe. De praktijk laat echter zien dat de huidige aanpak onvoldoende toereikend is. Het nieuwste advies ‘Duurzaamheidscriteria Post-2020’ van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa biedt concrete handvatten voor een actieplan om te bevorderen dat een groeiende hoeveelheid biomassa duurzaam wordt geproduceerd, verwerkt en ingezet.

Het kabinet heeft onlangs in de “Visie Biomassa 2030” bevestigd dat het “blijft inzetten op verduurzaming van productie en toepassing van biomassa.” Daarom is een integraal duurzaamheidskader voor alle grondstoffen van belang, aldus het kabinet. De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (‘Commissie Corbey’) ondersteunt dit uitgangspunt van harte.

Borging van duurzaamheid

Duurzaamheidseisen gelden nu niet voor alle typen eindgebruik, wat leidt tot verdringingseffecten en een ongelijk speelveld in de markt. Ook ontbreken in de huidige Europese kaders (de RED) eisen op zaken als bodem, water en sociale omstandigheden, en zijn er slechts minimale eisen rondom borging van duurzaamheid. Een nieuwe benadering is urgent. Ontbossing en aantasting van natuur en biodiversiteit gaan immers in rap tempo door, evenals de achteruitgang van bodems en zoetwatervoorraden.

Business case

Het bedrijfsleven ziet de urgentie en wil verduurzamen, zoals vele initiatieven laten zien. Keer op keer blijkt echter de business case voor duurzame productie moeilijk te zijn. De Commissie Corbey rijkt het kabinet in dit nieuwste advies een concreet actieplan aan om voortvarend in samenwerking met het bedrijfsleven en andere stakeholders tot uitvoering te brengen. Kern is dat duurzaamheid onderdeel moet worden van reguliere productie.

Ambitieus actieplan

Het actieplan zou ten minste de volgende zes acties moeten bevatten:

  1. Definieer binnen de EU een minimum duurzaamheidsstandaard die op alle productie van biomassa van toepassing kan zijn en zorg voor een goede borging, en bepleit dit ook binnen de EU;
  2. Introduceer een mechanisme van continue verbetering;
  3. Zet in op Duurzame Biomassaregio’s als alternatief voor en aanvulling op certificeringssystemen;
  4. Zet in op duurzame productieketens waarbij duurzaamheid onderdeel is van specificaties en normeringen;
  5. Promoot en bevorder als overheid dat het ‘marktaandeel’ van duurzaam geproduceerde biomassa vergroot wordt;
  6. Bevorder ketenoptimalisatie bij productie en gebruik van duurzame biomassa.

Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) is in 2009 ingesteld door het ministerie van I&M en wordt daarnaast ondersteund door het ministerie van EZ. De Commissie Corbey wil ertoe bijdragen dat Nederland de kansen benut die de ontwikkeling van een biobased economy biedt, zoals verduurzaming van landbouw, energie en chemie.  De commissieleden vertegenwoordigen wetenschap, NGO’s (milieu, natuur, sociaal) en bedrijven (elektriciteit, (bio)brandstoffen, voedsel, chemie, landbouw, hout). Voor een overzicht van de leden en verder informatie over de commissie zie www.corbey.nl.

Contact

Voor nadere informatie of als u naar aanleiding van dit advies interesse heeft in een (achtergrond)artikel of een interview met voorzitter Dorette Corbey, neemt u dan gerust contact op met Voxx Communicatie-adviseurs, Merlijn Wessels, mwessels@voxx,nl, 020-427 44 33

Het complete advies en twee achtergrondstudies die aan het advies ten grondslag liggen zijn hier te downloaden.