Biorenewables Business Platform

Het Biorenewables Business Platform (BBP) heeft tot taak om (grootschalige) businesscases te helpen identificeren en te ontwikkelen voor de BV Nederland. Zij richt zich daarbij primair op mogelijkheden om hernieuwbare grondstoffen in te zetten voor chemische producten en bouwstenen voor duurzame (bio)-materialen. In bijgaande notities worden twee cases beschreven. De eerste betreft een onderzoek naar de mogelijkheid van herbestemming biodieselfabrieken.

Energie is nu de meest voorkomende toepassing van biomassa in Nederland. Het BBP stelt zich de vraag of bestaande installaties, zoals biodieselfabrieken, herbestemd zouden kunnen worden van energie naar materialen.
In Nederland staat volgens inventarisatie van Avans Hogeschool ca. 1 Mton/a productiecapaciteit voor FAME-biodiesel stil.1 Het gaat om vier grote fabrieken (Amsterdam 200 kton/a, Rotterdam 250 kton/a, Sluiskil 250 kton/a, Zwijndrecht 200 kton/a), en enkele kleinere. Dit vertegenwoordigt enkele honderd mio aan investeringen. Deze notitie onderzoekt de mogelijkheden voor herstart van dergelijke installaties of herbestemming voor toepassingen in de biobased economy. Lees verder in bijgaande notitie: 2010307 casus stilstaande biodieselinstallaties BBP

De tweede casus betreft de vraag of bestaande installaties, zoals biovergisters, herbestemd zouden kunnen worden van energie naar materialen. Volgens Rabobank staan er in Nederland zo’n 130 biovergisters. De meeste zijn gebouwd tussen 2002 en 2012 onder de regeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP), en daarna zijn er nog 20 bijgekomen onder de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Ongeveer 100 biovergisters staan op boerenerven (meestal uit de MEP-periode), de overige 30 staan op industrieterreinen, bij waterzuiveringbedrijven of voedselverwerkende bedrijven. De gezamenlijke productie van deze vergisters in 2015 was 13,7 PJ ruw biogas, oftewel 625 mio m3 (bij 22 MJ/m3 energie-inhoud). De meeste biovergisters produceren elektriciteit en warmte, een kleiner deel maakt groengas. Er zijn nieuwe technologieën in ontwikkeling die biovergisters mogelijkheden bieden voor business cases in de biobased economy (naast of na bio-energie). Centraal in deze notitie staat gasfermentatie: de microbiologische verwerking
van gassen die dienen als koolstofbron, zoals koolmonoxide, kooldioxide, methaan of syngas. De gassen worden geleid door een reactor met microorganismen die de gassen omzetten in het gewenste product.

Lees verder in bijgaande notitie: 20170207 casus gasfermentatie PHA BBP