Nieuws
Agenda

VNCI presenteert Routekaart 2050

Het rapport Routekaart 2050: ‘Chemistry for Climate – Acting on the need for speed’ laat zien hoe de Nederlandse chemische industrie in 2050 een emissiereductie van broeikasgassen van 90 procent kan bereiken. Het rapport vraagt daarbij nadrukkelijk ook aandacht voor de zogeheten embedded emissies. VNCI-directeur Colette Alma legt uit waarom.

De ‘Roadmap for the Dutch Chemical Industry towards 2050’, in opdracht van de VNCI opgesteld door Ecofys en Berenschot, laat zien hoe de Nederlandse chemische industrie in 2050 90 procent minder broeikasgassen kan uitstoten, in lijn met de afspraken in het Parijse Klimaatakkoord. In het rapport worden twee paden geschetst. Het eerste pad concentreert zich alleen op het huidige overheidsbeleid, dat zich richt op 49 procent minder ‘schoorsteenemissies’ (proces- en energie-emissies) in 2030, en beschrijft hoe dat tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren is. Het tweede pad, waar de VNCI de voorkeur voor uitspreekt, houdt naast de energie- en proces-emissies ook rekening met in producten embedded koolstof, een aandachtspunt in het klimaatprobleem waarmee alleen de chemische industrie te maken heeft. “Je kunt twee bronnen voor de toename van broeikasgassen onderscheiden,” legt VNCI-directeur Colette Alma uit. “Ten eerste het op fossiele resources gebaseerde energiegebruik en ten tweede het gebruik van fossiele koolstof in de producten die de industrie maakt, de zogenaamde embedded koolstof. Wanneer producten aan het einde van hun levenscyclus zijn, wordt die embedded koolstof (als het product niet worden gerecycled) verbrand of biologisch afgebroken. Daarbij komt die koolstof weer vrij in de vorm van CO2.”

Bron: VNCI