Nieuws
Agenda

Leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen

Rijkswaterstaat en PIANOo starten met 10 leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen. De keuzes voor de productcategorieën en thema’s van de leernetwerken zijn gebaseerd op potentiële CO2-impact, de bijdrage aan transitie naar een circulaire economie, en het belang van productgroep-overstijgende thema’s als organisatietransities en samenwerking met de markt voor succesvol Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

Leernetwerken

Er zijn 10 leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen. U kunt in het formulier aangeven in welke leernetwerken u bent geinteresseerd.

Bouw en GWW

Vraagstukken die onder meer aan bod komen: Hoe zetten we de ontwerpprocessen in voor meer circulaire en CO2-arme oplossingen en hoe bouwmaterialen op een slimme manier her te gebruiken, wat betekent dit voor het inkoopproces, de bouworganisatie en bouwlogistiek?

Bedrijfskleding

Textiel zorgt voor veel CO2-uitstoot in de keten. Het ministerie van Defensie heeft met succes het initiatief genomen om textielinkoop duurzaam/circulair te maken. In dit leernetwerk worden kansen en valkuilen van de aanpak van Defensie onderzocht.

ICT

Voor ICT zijn er veel mogelijkheden op CO2-besparing, maar de mondiale markt is lastig te beïnvloeden. Hergebruik en levensduurverleningen bieden wel kansen op de kort termijn. Daarnaast zijn er kansrijke pilots in het onderwijs en kan gebruik gemaakt worden van internationale ontwikkelingen rond Circulair Design. Dit leernetwerk richt zich op deze ontwikkelingen.

Energie

Overheden hebben een breed scala aan mogelijkheden om via inkoop het aanbod van duurzame energie te stimuleren. Zaken als contractduur en ruimte voor initiatieven op eigen grondgebied spelen een rol bij het realiseren van nieuwe opwekcapaciteit. Dit leernetwerk richt zich op het inkopen van duurzame energie en de daaraan gerelateerde mogelijkheden om de transitie te stimuleren.

Mobiliteit

De transitie naar ‘zero emission’ mobiliteitsoplossingen staat hoog op de agenda bij zowel Rijk als decentrale overheden. Inkoop speelt een centrale rol in deze transitie. Dit leernetwerk is gericht op het oplossen van knelpunten bij het inkopen van duurzame mobiliteitsoplossingen.

Kantoorinrichting

De kantoorinrichtingsmarkt is relatief ver doorontwikkeld op het gebied van circulaire oplossingen. Ook zijn overheden door het relatief lage risico van deze productgroep sneller bereid tot experimenten. Dat maakt dit leernetwerk bij uitstek geschikt voor kennisuitwisseling over innovatie, nieuwe verdienmodellen, opschaling enzovoort.

Schaduwprijzen

Milieueffecten – waaronder CO2 impact – zijn over het algemeen nog onvoldoende terug te vinden in de prijs, vooral indirecte kosten in de keten. Bij MVI in de bouw wordt daarom al gewerkt met schaduwprijzen (Dubocalc, Breeam), maar de vraag neemt toe om dit breder toe te passen en mogelijk aan te scherpen binnen de bouw.

Effectmonitoring MVI

Het is een uitdaging om MVI te monitoren. Vaak is het effect in de praktijk bijvoorbeeld pas op langere termijn meetbaar. De behoefte om het effect te meten en beleid daarmee bij te sturen, neemt echter toe. Deze expertgroep gaat bestaande initiatieven inventariseren en de haalbaarheid van een monitoringsprotocol onderzoeken. De groep zal intensief samenwerken met het RIVM ivm hun onderzoek naar de MVI effecten en pilots.

Interne organisatieverandering

Nog te vaak wordt de verantwoordelijkheid voor het slagen van MVI op de schouders van de inkoper gelegd, terwijl de invloed van de inkoper op bijvoorbeeld scope en ambitieniveau van een project beperkt is. In dit leernetwerk staat de benodigde organisatietransitie voor succesvol MVI centraal.

Samenwerking met de markt

Samenwerking met de markt is essentieel voor kennis en begrip van elkaars belangen en behoeften. Wederzijds vertrouwen is immers noodzakelijk bij het doen van pilots en experimenten. Overheid en leveranciers onderzoeken met elkaar in dit leernetwerk succesvolle vormen van samenwerking, waarom samenwerken soms lastig is en hoe risico’s onderling verdeeld kunnen worden.

Wie kan er deelnemen aan een leernetwerk?

De leernetwerken zijn bedoeld voor overheden en andere publieksrechtelijke organisaties die op specifieke thema’s meer willen leren over klimaatneutraal of circulair inkopen en/of hierover in gesprek willen met experts en andere overheden. Bij bepaalde thema’s worden ook inkopende private organisaties (niet in de rol van leverancier) gevraagd om deel te nemen en hun ervaring in te brengen. Het leernetwerk Samenwerking met de markt staat uitdrukkelijk wel open voor deelname van leveranciers.

Aanmeldformulier

Meer weten? Meld u vrijblijvend aan hier