Nieuws
Agenda

Duurzame energie – een nuchter verhaal

In het boek ‘Sustainable Energy – without the hot air” van David J.C. MacKay (gratis te downloaden op de website) wordt een cijfermatige onderbouwing gegeven van het energieverbruik en de potentie van eigen hernieuwbare energiebronnen. In dit geval gaat het om een analyse van de situatie in Groot-Brittannië waarbij ook vergelijkingen gemaakt worden met andere landen. 

Vragen die aan de orde komen zijn:

1.Kan een land als Groot-Brittannië in de eigen behoefte voorzien met eigen hernieuwbare energiebronnen?

2. Kunnen we door over te stappen op ‘geavanceerde technologieën’een einde maken aan de CO2-vervuiling zonder onze levensstijl te
veranderen?
In deel I van Sustainable Energy – without the hot air zijn in een rood stapeldiagram de energiekosten van een breed spectrum aan energie

verbruikende activiteiten onder elkaar gezet. Een groen stapeldiagram geeft alle potentiële hernieuwbare energiebronnen in Groot-Brittannië weer. In het tweede deel van Sustainable Energy – without the hot air worden zes strategieën onderzocht waarmee het verschil tussen verbruik en hernieuwbare productie zoals die in het eerste deel wordt beschreven zou kunnen worden opgeheven, gevolgd door een aantal schetsen voor energieplannen voor Groot-Brittannië die daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten. Het derde deel van dit boek gaat dieper in op de natuurkundige achtergrond van energieverbruik en -productie. In acht aanhangsels wordt op basis van elementaire uitgangspunten toegelicht waar de cijfers in de eerste twee delen vandaan komen. Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd waarom auto’s aanzienlijk energiezuiniger kunnen worden gemaakt en vliegtuigen niet, en hoe het vermogen van windmolenparken, getijdeninstallaties en installaties voor golfenergie op een kladje kunnen worden uitgerekend.

Samenvatting

In dit opmerkelijke boek worden duidelijk en objectief de verschillende opties gepresenteerd die we hebben om ons gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. We zijn verslaafd aan fossiele brandstoffen, en dat gaat zo niet langer. De meest ontwikkelde landen halen 80% van hun energie uit fossiele brandstoffen, Groot-Brittannië zelfs 90%. Er zijn drie redenen waarom we daar niet onbeperkt mee door kunnen gaan. In de eerste plaats zullen de goed toegankelijke fossiele brandstoffen op een gegeven moment opraken, waarna we onze energie ergens anders vandaan zullen moeten halen. Ten tweede heeft de verbranding van fossiele brandstoffen meetbare en naar alle waarschijnlijkheid riskante gevolgen voor het milieu. Het vermijden van gevaarlijke klimaatveranderingen is zeker een reden om ons gebruik van fossiele brandstoffen onmiddellijk te beperken.Ten derde is naast klimaatverandering ook de afnemende beschikbaarheid van
fossiele brandstoffen in de toekomst een goede reden om het gebruik daarvan in Groot-Brittannië drastisch te verminderen.
Als dat niet gebeurt, zal het grootschalige gebruik van de olie- en aardgasreserves in de Noordzee er snel toe leiden dat het aan fossiele brandstoffen verslaafde Groot-Brittannië afhankelijk wordt van onbetrouwbare buitenlanders. (Ik hoop dat mijn ironie overkomt.)
Hoe raken we van onze verslaving aan fossiele brandstoffen af? Er is een stortvloed aan informatie over hoe we het anders kunnen
doen, maar het grote publiek ziet door de bomen het bos niet meer en kan het verschil tussen effectieve maatregelen en symbolische
handelingen niet goed bepalen. Mensen hebben groot gelijk als ze achterdochtig zijn wanneer bedrijven hen vertellen dat ze ‘een steentje bijdragen’ als ze ‘groene’ producten kopen. Ook het Britse binnenlandse energiebeleid is een bron van onrust. Zijn ‘decentralisatie’
en ‘warmtekrachtkoppeling’ bijvoorbeeld wel groen genoeg? De overheid wil ons dat graag laten geloven. Maar voldoet Groot-Brittannië
met dergelijke technologie wel echt aan haar verplichtingen met betrekking totklimaatverandering? Zijn windmolenparken niet meer dan ‘een leeg gebaar waarmee onze leiders laten zien dat ze het beste met het milieu voorhebben’? Is kernenergie echt essentieel?
Er is behoefte aan een doeltreffend plan. Gelukkig zijn zulke plannen zeker op te stellen. Het is de uitvoering ervan die zo lastig is.
Sustainable Energy –without the hot air David J.C. MacKay

Informatie Nederland

Er is een Nederlandse samenvatting beschikbaar. Er ontbreekt nog een dergelijke omvangrijke analyse voor de Nederlandse situatie.