Meeste biomassa voor energie komt uit Nederland

82% van de in Nederland gebruikte houtige biomassa voor energieproductie komt uit eigen land. Het restant is grotendeels afkomstig uit de direct omringende landen. De bijdrage aan de reductie in broeikasgasemissies bedroeg in 2017 1 miljoen ton. 

Het Platform Bio-energie (PBE) publiceert deze cijfers in de jaarlijkse rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking. De rapportage verschijnt nu voor het zesde jaar en is een vrijwillige verslaglegging door de sector over het gebruik van houtige biomassa in installaties vanaf 1 megawatt voor elektriciteit, verwarming en proceswarmte.

Bio-energie vormt 62,6% van de totale hernieuwbare energietoepassingen in Nederland[1] en is daarmee verreweg de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.

In totaal is in 2017 bijna 1,7 miljoen ton houtige biomassa gebruikt. De gebruikte biomassa bestond uit reststromen uit bos, natuur- en landschapsbeheer, reststromen uit de agro-, food-, papier- en houtindustrie en gebruikt hout (zgn. A- en B-hout).

Het gebruik van reststromen en de herkomst uit eigen land kent zeer beperkte duurzaamheidsrisico’s. Voor 32% van het totale gebruikte volume is op vrijwillige basis de duurzaamheid aangetoond door certificering. Wettelijke duurzaamheidseisen gelden alleen voor het gebruik van biomassa in bij- en meestook in kolencentrales, en voor houtpellets gebruikt in branders (≥ 5 MWth en ≤ 100 MWe; vanaf 2018) en voor de productie van industriële stoom (ketel ≥ 5 MW). Bij- en meestook vond in Nederland in 2017 niet plaats.

Meer dan de helft van het verwachte verbruik van hernieuwbare energie in 2020 is afkomstig van biomassa[2]. De duurzame inzet van hernieuwbare biomassa is daarmee een onmisbaar element voor een betaalbare, betrouwbare en flexibele energievoorziening en vormt een integraal onderdeel in de transitie naar een CO2-arme, circulaire en biobased economie. PBE ziet haar jaarlijkse rapportage als een belangrijk instrument om alle betrokkenen zorgvuldig te informeren over het gebruik, de herkomst en duurzaamheid van de biomassa.

De rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking is opgesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De belangrijkste gegevens vindt u in bijgesloten infographic. 2017 Infographic web

Het volledige rapport is te downloaden via www.platformbioenergie.nl.

[1] CBS: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83109NED/table?ts=1524593573631

[2] ECN: Nationale Energieverkenning 2017