Eindrapportage LULUCF en Bioenergie

In juli 2016 heeft de Europese Commissie een wetgevend voorstel uitgebracht voor het opnemen van broeikasgas emissies ten gevolge van Landgebruik, wijzigingen in landgebruik en bosbouw (Land Use, Land Use Change and Forestry LULUCF)  in het 2030 Klimaat en Energie raamwerk. Het klimaat en energie raamwerk is erop gericht om een reductie van 40% emissies te bereiken in 2030. Dit moet gerealiseerd worden door alle sectoren samen. De LULUCF richtlijn is – met  enkele wijzigingen – door de lidstaten in december 2017 aangenomen.

Naast de LULUCF richtlijn is ook de Richtlijn Hernieuwbare Energie ( Renewable Energy Directive) in ontwikkeling. In deze richtlijn worden nieuwe doelen voor gebruik hernieuwbare energie vastgelegd evenals de bescherming van waardevolle natuurgebieden, koolstofschuld en de vermijding van bodemdegradatie. Beide richtlijnen hebben gevolgen voor het gebruik van bioenergie in Nederland en in Europa en de vraag is of beide richtlijnen in lijn met elkaar zijn en of de LULUCF richtlijn de inzet van hernieuwbare energiegrondstoffen beperkt of bevordert.

In dit rapport wordt op deze vraag antwoord gegeven. Belangrijke conclusie is dat de LULUCF richtlijn niet de manier verandert waarop de emissies die gepaard gaan met de verbranding van geoogst hout voor bioenergie worden berekend. De omvang van hout dat geoogst kan worden kan in Nederland verdubbelen gedurende de komende jaren binnen de gestelde kaders van de richtlijnen.

Download hier het LULUCF rapport.