Circulaire economie in de praktijk

Het Lectorenplatform Circulaire Economie staat voor structurele samenwerking en samenhang tussen onderzoek en onderwijs, om de praktijk te helpen in de transitie naar een circulaire economie. In het lectorenplatform werken momenteel lectoren van dertien hogescholen intensief samen met bedrijven en overheden. In deze publicatie presenteert het platform een tussentijdse opbrengst van de samenwerking: zeven showcases van verschillende hogescholen en onderzoeksgroepen met elk verschillende thematieken en disciplinaire invalshoeken waarbij circulariteit in de volle breedte wordt belicht.

Download hier de publicatie.

Voorwoord “Circulaire economie in de praktijk”

Begin 2017 zijn we gestart met een lectorenplatform rondom het thema circulaire economie. Het platform bestaat uit zeven initiërende lectoren, Het Groene Brein, en later aan-gesloten lectoren, wetenschappers van universiteiten en vertegenwoordigers van twee topsectoren: Logistiek en Creatieve industrie.In het platform, opgezet in het kader van de platformregeling van Regieorgaan SIA, werken momenteel lectoren van dertien hogescholen intensief samen met bedrijven en overheden aan het realiseren van een circulaire economie. Een economie die gericht is op het maximaliseren van herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardeverlies, met behoud van natuurlijke hulpbronnen in een robuust ecosysteem. Het idee voor het platform kwam vooral voort uit de wensen een podium te creëren voor kennisuitwisseling en samenwerking te realiseren in een tot nu toe versnipperd onderzoeksveld. Lectoren en onderzoekers zijn samen aan de slag gegaan, tussen en binnen sectoren, tussen de verschillende vakgebieden en hogescholen. Want circu-lariteit laat zich logischerwijs niet vanuit één discipline onderzoeken. Door de samenwerking tussen onderwijs, onder-nemingen en overheden (triple helix) versterken onderzoek en praktijk elkaar. Belangrijke doelen in de afgelopen twee jaar waren: een stevig netwerk neerzetten waarbinnen de verschillende hogescholen en onderzoekseenheden actief samenwer-ken, en kennis uitwisselen over circulaire uitdagingen. In het verlengde daarvan werkten we aan kwaliteitsverbetering van praktijkgericht onderzoek en de verspreiding van kennis.In deze publicatie presenteren we een tussentijdse opbrengst van het platform. We beschrijven een aantal tastbare resul-taten van onze samenwerking. Zeven showcases van verschillende hogescholen en onderzoeksgroepen met elk verschillende thematieken en disciplinaire invalshoeken waarbij circulariteit in de volle breedte wordt belicht. De gewaardeerde onderlinge samenwerking leidde tot het besluit het platform te continueren. We gaan de komende jaren verder op de ingeslagen weg, in nauwe samenwerking met drie andere platforms waar we veel raakvlakken mee hebben: Logistiek, Biobased Economy en Urban Energy. We hopen dat onze resultaten en deze publicatie anderen inspireren om nog meer werk te maken van een circulaire economie!

Antoine Heideveld

Jan Jurriens

Nies Rijnder