Better Biomass volledig goedgekeurd voor SDE+

Het Better Biomass certificatieschema is nu volledig goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. De goedkeuring heeft betrekking op alle vijf biomassacategorieën die worden onderscheiden en geldt voor de wereldwijde toepassing van de claim ‘Better Biomass certified’. Better Biomass is het eerste certificatieschema met volledige dekking.

Deze goedkeuring zorgt ervoor dat de markt beschikking heeft over een robuust certificatieschema om de duurzame herkomst en inzet van biomassa voor energietoepassing op onafhankelijke wijze te borgen. Dit is ook van belang voor bedrijven die SDE+ subsidie hebben toegewezen of willen aanvragen en hierbij moeten aantonen dat zij aan de wettelijke duurzaamheidseisen voldoen.

Energieakkoord

In het Besluit en de daarbij behorende Regeling conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen zijn de duurzaamheidseisen, eisen aan ketenbeheer en de governance van het certificatieschema opgenomen. Deze set van voorwaarden vloeien voort uit het Energieakkoord (2013) en maken deel uit van de SDE+ subsidieregeling voor duurzame energieproductie. Bedrijven moeten aantonen dat ze voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen door middel van certificatie en/of verificatie om in aanmerking te komen voor SDE+ subsidie. Het gaat hier om gebruik van biomassa voor bij- en meestook in kolencentrales; in ketels ≥ 5 MW stoom uit houtpellets, in branders op houtpellets ≥ 5 MWth en ≤ 100 MWe, of ketels op houtpellets voor stadsverwarming.

Reikwijdte goedkeuring

In de Regeling worden vijf biomassacategorieën onderscheiden, variërend van biomassa uit (duurzaam beheerde) bossen tot rest- en afvalstromen uit industrie. De duurzaamheidseisen zijn afhankelijk van de biomassacategorie. Better Biomass ontving in november 2018 al de goedkeuring voor alle biomassacategorieën en voor alle op een na duurzaamheidseisen. Met de nieuwe goedkeuring zijn alle duurzaamheidseisen gedekt.

Biomassaproducenten wereldwijd kunnen onder het Better Biomass certificaat hun producten op de Nederlandse markt brengen voor de productie van bio-energie. Better Biomass is naast vaste biomassa ook van toepassing op vloeibare en gasvormige biomassa voor biobrandstoffen, elektriciteit- en/of warmteproductie en biobased producten. Hiermee wordt de biomassaproducent meer flexibiliteit geboden om zijn product af te zetten onder een geharmoniseerde set aan duurzaamheidseisen.

Meer informatie

Op www.betterbiomass.com is meer informatie te vinden over het Better Biomass certificatieschema en de onderliggende schemadocumenten als ook een overzicht van certificaathouders. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst via energy@nen.nl of telefonisch op 015 2 690 245.