Bespreking Nederlandse deelname aan CEM Biofuture Campaign

Op 4 mei 15.00 CET vindt een bespreking plaats van een Biofuture Campaign voorstel. U kunt zich aanmelden via: register@platformduurzamebiobrandstoffen.nl

Nederland neemt deel aan het Clean Energy Ministerial – Advancing Clean Energy Together, om met een aantal landen de energietransitie te versnellen. Er zijn een aantal gezamenlijke initiatieven opgestart rond EV, H2, CCUS, maar sinds 2020 ook het Biofuture Initiative  waar Nederland ook aan mee doet. Biofuture Platform Initiative (BfPI) | Clean Energy Ministerial |Biofuture Platform Initiative (BfPI) | Advancing Clean Energy Together

Daarnaast lopen er een aantal internationale Campaigns: Campaigns | Clean Energy Ministerial |Campaigns | Advancing Clean Energy Together waar nu een voorstel aan wordt toegevoegd voor een biofuture campaign dat officieel op de vergadering van 31 mei – 4 juni besproken zal gaan worden en nu wordt voorbereid.

Binnen de circulaire en biobased industriesector is bekend dat grote opschaling van groene raffinage nodig zal zijn voor groene chemie, materialen en hernieuwbare brandstofopties. Met deze campaign zet de industrie dit onderwerp ook buiten de sector op agenda. De afbouw van fossiele raffinage heeft immers grote consequenties voor nieuwe grondstofketens en productieprocessen.

Een succesvolle de-fossilisatie van de economie vraagt om de opbouw van elkaar versterkende systemen met biorefineries en opkomende e-raffinage, CCUS-faciliteiten en productie en gebruik van groene waterstof. Hier zijn omvangrijke investeringen voor nodig.

De transitie naar een circulaire biobased samenleving staat echter op dit moment onvoldoende geagendeerd. Door samen te werken kunnen sectorpartijen krachten bundelen om in de internationale beleidsarena de ketens voor het vervangen van fossiele grondstoffen door circulaire biobased hernieuwbare materialen, chemie en brandstoffen in te brengen. Daar wil de Biofuture Campaign een rol in spelen.

In een online bijeenkomt op 4 mei CEST om 15:00 zal EZK de deelname aan CEM toelichten en  Gerard Ostheimer een toelichting geven op deze campaign. Doel is om de probleemanalyse te bespreken en belangstelling te peilen of Nederlandse sectorpartijen deel willen nemen en ondersteuning willen geven aan een tweejarige campagne op dit onderwerp. De voertaal is Engels.

Er kunnen vragen gesteld worden en ideeën uitgewisseld worden. Verder zal een inventarisatie van de Nederlandse belangstelling plaats vinden zodat het besluit van Nederland voor begin juni op Clean Energy Ministerial overleg kan worden voorbereid.

Meld u aan op: register@platformduurzamebiobrandstoffen.nl , dan ontvangt u een vergaderlink.