Overzicht Klimaat- en Energieverkenning

De Klimaat- en Energieverkenning laat zien hoeveel er gebeurt om Nederland te verduurzamen én hoeveel meer er nog nodig is. Een overzicht van de NDVE.

Industrie en elektriciteitssector lopen relatief voorop
De industrie en de elektriciteitssector maken relatief de meeste kans om de Klimaatdoelen te halen. Het aandeel hernieuwbare elektriciteit stijgt spectaculair: van een kwart in 2020 naar driekwart in 2030. De grote industriële bedrijven komen ook relatief dicht in de buurt van hun doelstelling, dankzij de stok van de CO2-heffing en de wortel van de SDE++ subsidie. Het overgrote deel van de verwachte reductie in de industrie wordt veroorzaakt door CO2-opslag, en in mindere mate door elektrificatie en energiebesparing. De geraamde omschakeling naar duurzame energie in de industrie vraagt wel om spoedige extra inspanning. Het halen van de hogere Europese doelen, vraagt ook voor de elektriciteitssector en de industrie om extra beleid. PBL geeft aan dat er grote onzekerheden zijn: onder meer lange doorlooptijden van projecten, vergunningstrajecten en beschikbaarheid van infrastructuur. Het is dus zaak om deze onzekerheden op korte termijn weg te nemen en vergunningverlening te binden aan een tijdsnorm van twee jaar.

Wonen, rijden en voedsel moeten en kunnen duurzamer
De uitstoot ‘dicht bij huis’, zoals van gebouwen, mobiliteit en landbouw, krimpt onvoldoende. De doelen voor deze zogenaamde ESR-sectoren, liggen volgens de KEV buiten bereik. Laat staan dat de hogere doelen vanuit Fit for 55 in zicht zijn, waarbij Nederland 15 megaton extra in deze sectoren moet reduceren ten opzichte van het oude Europese doel voor 2030. “De technieken zíjn er om wonen, rijden en eten klimaatneutraal te maken. We hebben nu maatregelen nodig die de duurzame oplossing goedkoper maken dan de fossiele, of deze verplicht stellen. Nu stappen zetten, is veel goedkoper dan straks dweilen, letterlijk soms, met de kraan open,” aldus Van der Gaag. Het is van belang dat iedereen in staat wordt gesteld om mee te werken aan de energietransitie, ook burgers en bedrijven met een kleine portemonnee.

Duurzame warmte blijft achter
De overstap naar hernieuwbare warmte verloopt te traag. Het aandeel stijgt van acht procent in 2020 naar 12 procent in 2030, blijkt uit de KEV. Terwijl Fit for 55 mikt op 19 tot 22 procent in 2030. Hier ligt een grote extra opgave. Stevige stimulering via een apart SDE-budget voor warmte; een gelijke belasting op elektriciteit en gas; en het loslaten van taboes (op duurzame biogrondstoffen bijvoorbeeld) zijn nodig. De hoge aardgasprijs toont aan hoe afhankelijk Nederland nog is van het fossiele gas. Versnelling van de overstap naar duurzame oplossingen kan hier twee vliegen in één klap slaan.

Te traag naar zero emissie mobiliteit
De score bij mobiliteit is verbeterd met bijna 3 megaton extra reductie ten opzichte van de KEV2020 maar de transitie naar zero emissie mobiliteit moet nog sneller. Bovendien liggen we niet op koers voor de afspraak in het regeerakkoord om in 2030 alleen nog maar emissievrije nieuwe auto’s te verkopen. De NVDE hoopt daarbij dat de Nederlandse inzet in Europa succes heeft om de norm voor nulemissie vanaf 2030 in te laten gaan (en niet pas in 2035 zoals in fitfor55 staat).
Tot 2030 is verdere reductie nodig, onder andere door te zorgen dat emissieloos rijden structureel voordeliger is, door ‘vlootnormering’ voor werkgevers in te voeren en nulemissie-vrachtauto’s en werktuigen te stimuleren.

Documenten

Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2021
Brief Raad van State over Klimaatnota 2021
Klimaatnota – Nota van EZK over de voortgang van het klimaatbeleid en de prioriteiten voor het aankomende jaar
Aandachtspunten bij de klimaat- en energiemaatregelen uit de Miljoenennota 2022 – notitie van het PBL bij de Klimaat- en Energieverkenning 2021
Monitor Klimaatbeleid 2021 – Voortgang van het beleid en de afspraken in het Klimaatakkoord op een publieksvriendelijke manier.