Duurzame MaterialenNL maakt Nederland koploper van de materialentransitie

Bedrijven, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties bundelen hun krachten in het Groeifondsvoorstel ‘Duurzame Materialen NL’. Ze doen dat onder de vlag van de Topsectoren ChemistryNL, Holland High Tech en Energie.

De wereld heeft dringend oplossingen nodig die CO2 terugdringen. Schaarse materialen moeten we efficiënter gebruiken. Van afval moeten we weer grondstoffen maken. Alleen zo kunnen we de opwarming van de aarde, vervuiling van het milieu met microplastics, dreigende uitputting van grondstoffen en de afhankelijkheid van geïmporteerde grondstoffen tegengaan. Dit vraagt om een materialentransitie, waarbinnen functionele, duurzame en circulaire materiaalinnovaties nodig zijn.

Enorme economische kans

Door nú in te zetten op deze materialentransitie grijpt Nederland een enorme economische kans: de ontwikkeling van nieuwe industrie rondom de volgende generaties zonnecellen en batterijen, nieuwe recyclingtechnologie voor plastics, en verduurzaming van bestaande belangrijke materialensectoren zoals staal, asfalt en composieten. De inzet van duurzame en circulaire materialen zal ook leiden tot een forse reductie van de verborgen kosten voor milieu en gezondheid.

In het groeifondsvoorstel Duurzame Materialen NL staan de materiaalsectoren ’Energiematerialen’, ‘Constructieve materialen’ en ‘Circulaire plastics’ centraal. Voor alle drie de sectoren geldt dat ze een grote economisch- en duurzaamheidspotentie hebben en dat Nederland hier een sterke uitgangspositie in heeft.

Duurzame materialeninnovaties

In Duurzame Materialen NL tonen demonstrators voor nieuwe materiaaltechnologieën hoe duurzame materialeninnovaties van het lab naar de praktijk kunnen worden gebracht en hoe daarbij materiaalketens duurzaam en circulair worden gesloten. In het programma staat open samenwerking centraal, waarbij knelpunten in het innovatieproces worden opgelost en zo een voortdurende stroom duurzame materialeninnovaties ontstaat. Private partners brengen deze veelbelovende innovaties naar de markt. De ontwikkeling van breed toepasbare state-of-the-art faciliteiten voor materiaalkarakterisatie, een sterk programma voor ecosysteemontwikkeling, duurzaamheid en circulariteit, en een programma voor funderend onderzoek op nieuwe materiaaltechnologie van de toekomst, maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit voorstel.

Economische en maatschappelijke baten

Naast dat Duurzame Materialen NL van belang is voor klimaat en milieu, laat haar economische doorrekening zien dat zij grote kansen biedt voor het Nederlandse verdienvermogen! De omvang van het structurele BBP-effect (Bruto Binnenlands Product) van dit voorstel wordt geschat 400 miljoen euro in 2032. Vanaf 2042 groeit dit naar 1,9 miljard euro en in 2052 naar jaarlijks circa 3,7 miljard euro.

Breed partnerschap

Aan het Duurzame Materialen NL -programma nemen meer dan 300 Nederlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten en andere organisaties deel die materiaalkennis inbrengen. Het consortium bouwt voort op het landelijke platform MaterialenNL waar meer dan 50  onderzoeksinstellingen, samenwerkingsverbanden – waaronder het Nationaal Platform Plastics Recycling – en bedrijven bij zijn aangesloten. Ook geeft zij invulling aan belangrijke delen van de recent opgestelde Nationale Materialen Agenda. Het voorstel kent ook aspecten die relevant zijn voor de Groeifondspijlers Kennisontwikkeling en Infrastructuur.

Duurzame Materialen NL vormt met dit nieuwe ecosysteem de basis voor een bredere ontwikkeling van duurzame materialen en producten in Nederland en versnelt daarmee de transitie naar een circulaire economie.

Meer informatie.