Hernieuwbare brandstoffen

Op het Groen Kennisnet is een wiki verschenen over de vraag waarom we hernieuwbare brandstoffen nodig hebben. Wiki’s worden ontwikkeld als leermateriaal ter ondersteuning van – mbo – docenten.

Om in 2050 een klimaatneutrale en circulaire economie te realiseren is een omschakeling nodig naar groene grondstoffen voor chemie, materialen en brandstoffen. In al deze ketens moeten we de huidige gebruikte fossiele grondstoffen vervangen. Voor de vergroening van transport gebeurt dit door om te schakelen naar elektrisch vervoer en hernieuwbare brandstoffen. De hele transportsector valt om de volgende redenen niet direct te elektrificeren:

  • Veel transportmiddelen, denk aan vliegtuigen schepen, trucks of motoren in zwaar materieel zoals in bouwmachines hebben een brandstof nodig met een hoge energiedichtheid. Het grote voordeel van vloeibare en gasvormige brandstoffen is dat deze per eenheid (m3) veel energie kunnen opslaan en in te zetten zijn in huidige motoren en brandstofinfrastructuur.
  • De opslag van dezelfde hoeveelheid energie in een batterij neemt veel ruimte in beslag. Voor batterijen zijn schaarse metalen nodig, zoals lithium. In geval van krapte in de markt zijn alternatieve opties nodig om de klimaatdoelen voor vervoer en transport te behalen De klimaatdoelen staan vast en moeten behaald worden.
  • De elektriciteit nodig voor vervoer betreft een grote nieuwe en daarmee additionele vraag naar hernieuwbare elektriciteit. Het heeft tijd nodig om de capaciteit van elektriciteitsopwekking op basis van hernieuwbare bronnen uit te bouwen. Elektriciteit wordt nu nog met veel fossiele brandstoffen opgewekt. In Nederland was in 2020 circa 27% van het totale verbruik hernieuwbare elektriciteit (CBS) Dit aandeel zal de komende jaren groter worden door de geplande uitbreiding van productiecapaciteit op basis van wind- en zonne-energie.

Daarom is het noodzakelijk om voor de vergroening van lucht- en scheepvaart en (zwaar)wegverkeer hernieuwbare brandstoffen te ontwikkelen.  Deze productie van hernieuwbare brandstoffen, op basis van bioraffinage of electrochemische raffinage draagt bovendien bij aan de omschakeling naar groene grondstoffen voor chemie en materialen. In al deze ketens moeten we immers de huidige gebruikte fossiele grondstoffen vervangen.

Lees hier verder – de Nederlandse versie en de Engelstalige versie.