Call gelanceerd: KIC Circulaire Economie: vertrouwen, gedrag en acceptatie

Het Rijksbrede programma circulaire economie heeft tot doel dat er in 2050 in Nederland een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie gerealiseerd is. Om tot een circulaire economie te komen, zijn bij alle actoren en stakeholders meer vertrouwen, bredere acceptatie en gedragsverandering noodzakelijk. Om deze veranderingen te versnellen is meer kennis nodig.

Doel van de call

Het doel van deze call for proposals is om interdisciplinair onderzoek te stimuleren dat bijdraagt aan het versnellen en het maatschappelijk inbedden van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Om dat te kunnen realiseren zijn technologische ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van circulaire productie- en consumptieprocessen nodig, evenals een beter begrip van mogelijke nieuwe manieren van samenwerken, consumeren en zaken doen.

Lees meer over het doel van de call

Call for proposals

De call for proposals ’KIC Circulaire economie: vertrouwen, gedrag en acceptatie‘ valt onder de missie hoofdlijn van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. De call is onderdeel van de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Energietransitie en Duurzaamheid en tot stand gekomen vanuit de deel-KIA Circulaire Economie (KIA CE).

Het subsidieplafond voor deze call for proposals bedraagt in totaal €5.000.000. Binnen deze call for proposals worden naar verwachting maximaal vijf aanvragen toegewezen.

Ga naar de Call for proposals

Onderzoeksthema’s

De samenhang tussen nieuwe technologische ontwikkelingen en de maatschappelijke inbedding daarvan kan bij de transitie naar een circulaire economie vanuit twee invalshoeken benaderd worden. Enerzijds zijn er technologische innovaties op het gebied van circulariteit die moeite ondervinden om vanuit een pilotstadium op te schalen. Anderzijds kan onderzoek zich richten op de maatschappelijke veranderingen die nodig zijn en factoren die de maatschappelijke inbedding bevorderen of belemmeren.
Hieruit vloeien de volgende onderzoeksthema’s voort:

  1. Nieuwe businessmodellen voor de circulaire economie
  2. Vertrouwen tussen en gedragsverandering van stakeholders
  3. Systeemanalyses en systeemmodellen

Naast deze onderzoeksthema staan in deze call de impactvolle productgroepen centraal, die geformuleerd zijn in aansluiting op de transitieagenda’s circulaire economie. Zie hiervoor de call for proposals paragraaf 2.1.2 ‘Productgroepen’.

Matchmaking

Op 21 november 2022 organiseert NWO samen met de KIA CE van 13:00 tot 17:30 uur een live matchmakingbijeenkomst voor de KIC call ‘Circulaire economie:  vertrouwen, gedrag en acceptatie’. Onderzoekers worden in de gelegenheid gesteld om hun ideeën te delen met een publiek van onderzoekers, potentiele co-financiers en publiek/private samenwerkingspartners die zich mogelijk bij initiatieven willen aansluiten. Alle hierboven genoemde partijen worden dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Geef je op voor de matchmaking

Over het Kennis-en Innovatieconvenant

Het NWO-onderzoeksprogramma KIC staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Meer over het KIC