Agenda
Agenda

Online matchmakingbijeenkomst KIC-call ‘Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context’

Op 16 maart organiseert NWO een online matchmakingbijeenkomst voor de call ‘Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context: een kennisbasis voor maatschappelijk verdienvermogen’ van het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023. De centrale vraag voor deze call is hoe de werking van missiegedreven innovatiesystemen beter kan worden begrepen, onderbouwd en geoptimaliseerd. De online matchmaking is van 13.30 tot 16.30 uur.

Binnen een gevarieerd programma van interactieve sessies wordt de achtergrond en inhoud van de call for proposals verder toegelicht, en spreken de deelnemers onder andere over ketenbrede (multi-stakeholder) samenwerking, interdisciplinaire samenwerking en wisselen zij mogelijke projectideeën met elkaar uit. Daarnaast is er ruimte om met andere deelnemers in contact te komen. Een aanmeldingsformulier is te vinden op de Engelstalige versie van deze pagina.

Grote maatschappelijke uitdagingen aanpakken

De call ‘Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context’ draagt bij aan de doelstellingen van de Kennis en Innovatieagenda (KIA) ’Maatschappelijk verdienvermogen’. Voor een vitale economie die tevens maatschappelijke uitdagingen aanpakt (zoals de energietransitie, voldoende en gezond voedsel, of de borging van veiligheid), is innovatie essentieel. Als deze innovatie bijdraagt aan het ontwikkelen van economisch verdienvermogen en tegelijk bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, spreken we van maatschappelijk verdienvermogen.

Binnen een aantal urgente en complexe maatschappelijke thema’s zijn in het Nederlandse innovatiebeleid van de Rijksoverheid missies opgesteld, geadresseerd in thematische Kennis- en Innovatieagenda’s (Energietransitie & Duurzaamheid; Water, Landbouw & Voedsel; Gezondheid & Zorg; en Veiligheid) en de missie omgevingsveiligheid. Deze missies bevatten concrete ambities om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Bijvoorbeeld: ´In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30 procent afgenomen.´ Door de nadruk op het bijdragen van innovaties aan deze missies ontstaat er een nieuw type innovatiesysteem: een missiegedreven innovatiesysteem. Daarin wordt met de geformuleerde missies niet alleen sterk richting gegeven aan het innovatieproces, maar dient er gezien de urgentie, complexiteit en grootschaligheid van de missies ook sneller te worden opgeschaald en verdienvermogen gerealiseerd te worden.

Doel van de call

Er is meer inzicht nodig in de wisselwerking tussen missiegedreven innovatiesystemen en maatschappelijk verdienvermogen. Daarom is het doel van deze call om meer inzicht te krijgen in missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context. In lijn met de insteek van de KIA Maatschappelijk verdienvermogen, is gekozen voor een regionale gebiedsgerichte aanpak, omdat op lokaal niveau verschillende maatschappelijke uitdagingen samenvallen. Daarnaast betekent context in dit geval ook: wat ging er aan missiegedreven innovatiesystemen vooraf, en wat is er nu en in de toekomst nodig om missiegedreven innovatiesystemen succesvol in te zetten voor (opschaling van innovatie en) maatschappelijk verdienvermogen? Het beantwoorden van deze vraagstelling vraagt om een combinatie van perspectieven, disciplines en partijen. Welke rol kunnen bedrijven, burgers, overheid en wetenschap bijvoorbeeld spelen in dit geheel en wat hebben zij nodig aan handvatten?

De call for proposals

De call ‘Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context’ is onderdeel van hoofdlijn 1 (MISSIE) van het KIC. De missiegedreven calls nodigen uit tot onderzoek dat bijdraagt aan het realiseren van de missies binnen het KIC. Daarbij gaat het zowel om technologische als maatschappelijke aspecten, met bijdragen van onderzoekers uit verschillende disciplines.

Voor deze call is een budget van 4,75 miljoen euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 17 juni 2021 en de deadline voor volledige aanvragen is 14 oktober 2021.

Programma matchmaking

  • Datum: 16 maart 2021
  • Tijdstip: 13.30 uur tot 16.30 uur
  • Locatie: online, de link ontvangt u na inschrijving
  • Registratie: uiterlijk op 14 maart, deelname is gratis

Een aanmeldingsformulier is te vinden op de Engelstalige versie van deze pagina.