Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Het Biorenewables Business Platform kan worden gezien als een vervolg op het Platform Groene Grondstoffen (PGG). Het PGG is in 2006 opgericht onder het toenmalige overheidsprogramma EnergieTransitie en heeft een belangrijke rol gespeeld in het op de kaart zetten van het onderwerp BioBased Economy.

Het PGG heeft ondermeer 5 transitiepaden geformuleerd voor de transitie van een fossiele economie naar een economie gebaseerd op groene grondstoffen. Deze transitiepaden worden nog steeds onderschreven en vormen een goede basis voor vervolgstappen. De transitiepaden zijn als volgt geformuleerd:

1 Duurzame productie en ontwikkeling van biomassa
Om als Nederland maximaal te kunnen profiteren van een BBE is het van belang om zo veel mogelijk biomassa nationaal te produceren. Dit transitiepad richt zich op het op duurzame productie van biomassa in Nederland in samenhang met de verhoging van het productievolume en de benutting daarvan. Essentieel hierbij is het sluiten van kringlopen (zoals voor nutriënten) en het optimaal benutten van de beschikbare biomassastromen inclusief reststromen.

2 Duurzame biomassa importketens
Naast de productie van biomassa in eigen land zal Nederland voor het realiseren van de BBE ook in aanzienlijke mate afhankelijk zijn van import van biomassa. Transitiepad 2 beschrijft de condities om dit op een verantwoorde wijze (duurzaam en fair) te doen.

3 Coproductie van chemicaliën, materialen, biobrandstoffen en energie
Een basisprincipe van een duurzame BBE is het optimaal inzetten van de verschillende beschikbare componenten van de biomassa (gewassen, reststromen, hout en papier, vergistbare materialen). Deze cascadering kan worden bereikt door bioraffinage waarmee eerst de meest hoogwaardige producten als eiwitten worden ontsloten en andere fracties toepast kunnen worden als basis voor de chemie, transportbrandstoffen en energie.

4 Groen gas
Groen gas zal de komende jaren een belangrijke rol moeten gaan spelen als motor van de BBE . Echter gezien de complexiteit van dit onderwerp dient er een masterplan gemaakt te worden, zodat de potentie van groen gas volledig benut kan worden. De groen gas keten kan bijvoorbeeld ook een bijdrage leveren aan het oplossen van de mestproblematiek, het sluiten van nutriëntenketens en het verwijderen van fosfaat uit de keten. Reststoffen van bioraffinage, maar ook stromen als mest, groenafval en waterzuiveringsslib kunnen de basis vormen voor groen synthesegas. Inzet van dit groene gas in bijvoorbeeld de transportsector kan tegen een relatief hoge waarde mits dit past binnen de kaders van de Europese Renewable Energy Directive (RED).

5 Innovatieve toepassingen in de chemie
Voor de chemie bieden groene grondstoffen een uitgelezen mogelijkheid om de sector structureel te verduurzamen. Er zijn talloze routes mogelijk. Zo kunnen chemische bouwstenen uit de petrochemie als ethyleen en propyleen vervangen worden door identieke bouwstenen op basis van biomassa. Voordeel is dat deze toepassingen van groene grondstoffen kunnen worden gerealiseerd in bestaande (productie- en transport-) infrastructuur. Daarnaast kunnen echter ook allerlei nieuwe chemische groene bouwstenen worden ontwikkeld.

Ter onderbouwing van de transitiepaden zijn destijds 4 rapporten geschreven. Het transitiepad groen gas is door het PGG niet nader uitgewerkt, maar dit is wel gebeurd door het Platform Nieuw Gas dat ook opereerde onder de EnergieTransitie.

In 2010 is het Platform Groene Grondstoffen opgeheven. Het werk van het PGG wordt deels voortgezet in het BBP, maar dan met een sterkere focus op het realiseren van (grootschalige) businesscases. Het BBP opereert binnen de kaders van de programmadirectie Biobased Economy (PBBE) van het ministerie van EL&I.

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Schiphol Logistics Park heeft maandag 18 juni de biobased brug op het logistieke bedrijvenpark in Ro...

In de Community of Energy Top Talents (CETT) werken masterstudenten en bedrijven intensief samen aan...

Komende winter gaat de provincie Noord-Holland bij gladheid tests doen met ‘groen strooizout’, g...