Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Er zijn veel overheden betrokken bij Biobased Economy, van Europa, het Rijk, Waterschappen en Provincies tot op gemeentelijk niveau is men druk bezig met deze transitie. Goede samenwerking is dus van groot belang. Rijksoverheid De Rijksoverheid is vanuit verschillende ministeries bij de biobased economy betrokken. Het programma BioBased Economy is er dan ook om de verschillende activiteiten die Rijksbreed worden uitgevoerd met elkaar te af te stemmen en te coördineren.

Beleid & BBE

De transitie van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen en ongesloten waardeketens naar een Biobased Economy met gesloten waardeketens is een complex en langdurig proces. Naast technische uitdagingen en innovaties, werpt nationale en internationale regelgeving belemmeringen op die deze transitie in de weg staan of zelfs op punten verhinderen. Sira Consulting heeft een onderzoekt verricht waarin belemmeringen in de regelgeving en uitvoeringsprocessen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd:  rapportage november 2011.

Wet- en regelgeving

De ambitie van het programma is zorgen dat Nederland leidend wordt en blijft in Europa in de biobased economy. De High Level Stuurgroep BioBased Economy adviserend aan het programma, heeft daarbij de ambitie uitgesproken in de komende tien jaar te groeien tot € 20 mrd bijdrage aan het BNP van Nederland per jaar. Het programma heeft de coördinatie- en regiefunctie binnen de overheid op het terrein van biomassa over de gehele waardeketen, met behoud van politieke verantwoordelijkheid van de betrokken ministers.

Programma BBE

De Rijksoverheid probeert innovatie en verduurzaming te stimuleren. Hier kan de verdere ontwikkeling naar een Biobased Economy ook van profiteren. Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke regelingen op dit gebied. Innovatieregelingen Biobased binnen de Topsectorenaanpak Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. Ondernemers en wetenschappers van de 9 topsectoren werken samen in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI).

Stimuleringsmiddelen

Het maken van afspraken is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de bio-based ecnonomy. Bedrijven en consumenten hebben bepaalde zekerheden nodig over bijvoorbeeld kwaliteitsaspecten en het is belangrijk dat de uitwisselbaarheid van producten wordt geoptimaliseerd. Normen zijn hiervoor een krachtig instrument. Een norm is een vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces. De afspraken worden vastgelegd in de vorm van termen en definities, functionele en prestatiegerichte eisen, bepalingsmethoden en ‘best practices’.

Normalisatie

Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is. Binnen de topsectoren heeft de chemie het thema biobased geadopteerd. Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) voert het cross-sectorale innovatiecontract Biobased Economy uit. Innovatiebeleid topsectoren: van biomassa naar business Vanuit de topsectoren is eerst  ‘een punt op de horizon’ verschenen, een aanzet tot een businessplan biobased economy.

TKI BBE

Met de ontwikkeling naar een biobased economy zullen veel nieuwe vragen op ons afkomen. Bijvoorbeeld vragen over nieuwe technologie, duurzaamheid en sociale en maatschappelijke gevolgen van ontwikkelingen. Vragen waar we nu nog niet alle antwoorden op weten, maar waar we wel rekening mee moeten houden. Veel maatschappelijke organisaties zijn bezig om antwoorden te vinden op dit soort vragen. Het Rathenau Instituut heeft onlangs een rapport uitgebracht dat veel aspecten rond de biobased economy beschrijft.

Maatschappelijke organisaties