Valorisatie

Valorisatie heeft als doel om nieuw ontwikkelde kennis en technologie aan te wenden ten gunste van de maatschappij. Binnen het Landelijk Biobased Netwerk richt de pijler valorisatie zich daarom vooral op kennisoverdracht naar bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties (overheden, NGO’s).

Het netwerk stelt zich als doel om bedrijven te inspireren biobased innovaties toe te passen die leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden en verdere innovatie binnen de biobased economy. Hierbij ligt de specifieke focus op het MKB. Een, in opdracht van TKI-BBE uitgevoerde, nulmeting uit 2016 naar de vraag hoe het MKB nu haar biobased vragen beantwoordt geeft input om gerichte valorisatie-activiteiten voor het MKB te kunnen ontwikkelen. Hiervoor zijn twee invalshoeken: de door het MKB vraaggestuurde innovatieprojecten én het inspireren en informeren van MKB-ers over de kansen van de biobased economy.

Als onderdeel van de valorisatie worden nieuwe masterclasses voor professionals van aan biobased economy gelieerde bedrijven ontwikkeld en worden (nieuwe) bedrijven verbonden aan bestaande applicatiecentra.