Privacybeleid

Privacyverklaring TKI-BBE

Biobasedeconomy.nl is een website van TKI-BBE.

Voor haar medewerkers is het TKI-BBE verantwoordelijk voor de registratie en verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor contactpersonen en medewerkers van deelnemende partijen in TKI-projecten, leveranciers of andere geïnteresseerden die met ons in contact staan.

TKI-BBE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met deze gegevens om. In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe wij dit doen.

Uitgangspunt is de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat het TKI-BBE in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens registreert en verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt. Het doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Uw geregistreerde persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor deze worden gebruikt;
 • Om uw uitdrukkelijke toestemming vraagt als wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor realisatie van het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze rechten zal respecteren.

Als u na het lezen van dit document nog vragen heeft en/of contact met ons wil opnemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Registratie en verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door het TKI-BBE geregistreerd en verwerkt ten behoeve van

 • een medewerkersrelatie
 • een relatie met een projectdeelnemer en zijn medewerkers
 • een relatie met een leverancier
 • (functie)gericht contact
 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven

Voor functiegericht contact, bijvoorbeeld met financiële medewerkers van het TKI-BBE, beschouwen wij het ontvangen van een e-mail als toestemming om die mailgegevens te mogen bewaren en gebruiken.

Grondslag voor het mogen gebruiken van persoonsgegevens is een aantoonbare toestemming via een e-mail, een aanmeldformulier voor het ontvangen van nieuwsbrieven, koppeling op LinkedIn of op een andere wijze.

Hiervoor kan het TKI-BBE de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel (indien van toepassing)
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam bedrijf

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door het TKI-BBE ten behoeve van een of meerdere van de aangegeven doeleinden opgeslagen:

 • Voor de duur dat men een medewerkersrelatie met het TKI-BBE heeft
 • Voor de periode dat men een TKI-projectdeelnemer of een medewerker hiervan is, leverancier is, of als geïnteresseerde wordt gezien
 • Tot intrekking van uw toestemming

TKI-BBE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn ontvangen, dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies en vergelijkbare procedures. Hiermee verzamelen we informatie over het gebruik van de website. Met deze informatie kunnen we de inhoud en de werking van de TKI-BBE -website verbeteren. De informatie die we verzamelen is niet herleidbaar tot individuele personen.

Verstrekking aan derden

TKI BBE geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Een voorbeeld van een dergelijke partij is de beheerder van de TKI-BBE -website.
Verder zal TKI-BBE de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige – interne – verwerking:

 • Alle personen die namens TKI-BBE van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze elektronische systemen
 • We gebruiken een systeem van toegangsrechten voor onze elektronische systemen: medewerkers kunnen alleen die informatie zien die voor hun TKI-BBE -functie nodig is
 • Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, te herkennen aan https://
 • We testen en evalueren deze maatregelen regelmatig
 • Onze stafmedewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten inzake uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij eerder van u met uw toestemming ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de registratie en verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door TKI-BBE of één van onze verwerkers.

Voor het correct uitvoeren van een overeenkomst is de registratie van persoonsgegevens noodzakelijk. Als u ons vraagt om uw persoonsgegevens te verwijderen, dan kan dit gevolgen hebben voor de samenwerking. In het meest extreme geval kan dit betekenen dat deze moet worden beëindigd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met TKI BBE op te nemen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U heeft natuurlijk altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van de TKI-BBE -privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Stichting TKI-BBE
Nieuwe Kanaal 9a
6709 PA WAGENINGEN
info@tki-bbe.nl