Sludge to power and products

Projecttitel: Sludge to power and products
Projectnummer: BBE-1708
Looptijd: 2017 – 2018
Budget publiek: € 130.000
Budget privaat: € 130.000
Projectleider: Sander Grootjes
Betrokken partijen: ECN, Dahlman Renewable Technology, RWE, Waterschap Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslân

Waterzuiveringsbedrijven hebben te maken met toenemende kosten voor het verwerken van het zuiveringsslib, en tevens bestaat bij waterschappen de wens zelf meer energie en grondstoffen uit het slib terug te winnen. Zuiveringsslib wordt nu veelal verwerkt door achtereenvolgens te vergisten, de uitgegiste slib thermisch te drogen en deze te verbranden in bijvoorbeeld een AVI. Het thermisch drogen van uitgegist zuiveringsslib is een energie intensief proces door het hoge vochtgehalte (>80%), waarbij ongeveer evenveel energie wordt ingezet als tijdens de uiteindelijke verbranding vrijkomt.

In het TKI BBEG EnCORE project zal een kleinschalige TORWASH® opstelling worden beproefd bij het Waterschap Zuiderzeeland (ZZL). TORWASH® is door ECN ontwikkelde technologie voor de opwerking van biomassa met hoge as- en/of vochtgehaltes tot een schonere vaste brandstof, die beter geschikt is voor thermische conversieprocessen. In het geval van zuiveringsslib zorgt de technologie voor een combinatie van zeer efficiënte mechanische ontwatering en verwijdering van zouten en terugwinning van nutriënten uit het slib. Het effluent dat ontstaat tijdens TORWASH® kan in compacte anaerobe vergisters (UASB, IC(X)) met beperkte verblijftijden worden verwerkt tot biogas.

In dit project zullen zowel regulier behandeld zuiveringsslib als door de TORWASH® opstelling bij Zuiderzeeland behandeld zuiveringsslib (in de vorm van perskoeken en pellets) worden onderworpen aan lab-schaal verbrandings- en vergassingsexperimenten. De resultaten van deze experimenten zullen meer inzicht verschaffen in de geschiktheid als brandstof en de totale potentiele efficiëntie verbetering van de slibverwerkingsketen naar warmte, elektriciteit en hoogwaardige brandstoffen/producten. De sector kan hierdoor mogelijke een belangrijk aandeel van haar duurzaamheidsdoelstellingen inlossen, wetenschappelijk gezien zullen meerdere verwerkingsketens nauwgezet in kaart worden gebracht, en maatschappelijk gezien kunnen heffingen mogelijk worden verlaagd en zal het aantal transportbewegingen dat is gemoeid met zuiveringsslib aanzienlijk worden teruggebracht.

Rapportage