Vergroening piekvraag Stadsverwarming Purmerend via biomassavergassing

Projecttitel: Vergroening piekvraag Stadsverwarming Purmerend via biomassavergassing
Projectnummer: BBE-1709
Looptijd: 2017
Budget publiek: € 30.000
Budget privaat: € 30.000
Projectleider: Berend Vreugdenhil
Betrokken partijen: ECN, SVP

Sinds medio 2014 voorziet Stadverwarming Purmerend (SVP) hun warmteafnemers van warmte die opgewekt is met een biomassaketel. Hiermee wordt nu het grootste deel van de warmtevraag via duurzame energie opgewekt. Voor de piekvraag wordt in een aantal hulpwarmteketels nog aardgas ingezet. De vraag van SVP is of ook de piekwarmte duurzaam opgewekt kan worden. Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden om deze vergroening te laten plaatsvinden via vergassing van biomassa, middels o.a. bij ECN ontwikkelde technologie, en daarna dit syngas om te zetten in aardgaskwaliteit (bio-SNG). Het geproduceerde gas kan geïnjecteerd worden in het aardgasnet en, verantwoord middels groen gas certificaten, onttrokken worden bij de hulpwarmteketels. Aspecten die nieuw in dit voorstel zijn, zijn de grootte van de vergasser, het onderzoek naar de economische aspecten in de Nederlandse setting en de rol van het aardgasnet als transporteur en buffer van het geproduceerde groen gas. Naast het nut voor het behalen van de doelstelling van Stadsverwarming Purmerend, zou de vergasser een commerciële capaciteit krijgen, wat verdere uitrol van deze technologie mogelijk maakt. Ook maakt het beter duidelijk wat de rol is die het aardgasnet (incl. opslagcapaciteit) kan vervullen in een duurzame energievoorziening. Tenslotte laat het zien hoe het probleem van een biomassaketel die het liefst continue gestookt wordt en het volgen van de warmtevraag op een duurzame en milieuvriendelijk manier opgelost kan worden. Dit probleem speelt op veel plekken in de energievoorziening. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt hoe men de energievoorziening kan verduurzamen, zonder van aardgas af te stappen of afhankelijk te zijn van vergistingsgas.

Rapportage