Agritor

Projecttitel: Proces systeem engineering studie gecombineerd met LCA voor agrarische restproduct torrefactie ter vervanging van kolen in poederkoolverbrandingsketels. “Agritor
Projectnummer: BBE-1801
Looptijd: 2018 – 2019
Budget publiek: € 200.000
Budget privaat: € 44.000
Projectleider: Wiebren de Jong
Betrokken partijen: RWE, TU Delft


Nederland staat voor een enorme taak om de energievoorziening te ontdoen van fossiel koolstof. Het produceren van elektriciteit met hernieuwbare bronnen als zonne- en windenergie dringt meer en meer door in onze samenleving. Echter, deze bronnen zijn intermitterend en weinig goed voorspelbaar, energieopslag ook voor langere tijd is daarom nodig. De overgang naar zeer grootschalige energie-opslag, die nodig is, kost tijd. Biomassa, opgeslagen zonne-energie, kan zelf ook worden opgeslagen net als de conventionele fossiele bronnen. Echter, er dient zeer goed gekeken worden naar de duurzaamheid van de totale keten, inclusief de toelevering, met name de broeikasgas emissies over de gehele waarde-keten. Torrefactie is een voorbehandelingstechniek welke biomassa droogt en verkoolt zonder veel energieverlies, en die dus voordelen biedt bij biomassa-opslag, transport en overslag. Agrarische rest- stromen zijn mogelijk aantrekkelijker dan hout, met name gezien de korte cyclustijd van de bijbehorendeCO2-kringloop.

Dit project bestudeert in dit kader het torreficeren van agroresiduen in de waardeketen tot en met de  productie van elektriciteit en warmte. Daartoe worden de potentieel interessante agrorestromen eerst geïnvesteerd op grootte van inzet en voorgeselecteerd op verwachte duurzaamheid door de keten. Vervolgens worden waardeketens van decentrale en van centrale torrefactie van een aantal gekozen stromen doorberekend met processimulatie modellen. Hierdoor wordt meer duidelijk over de energie-efficiëntie van de bestudeerde cases. Deze modellen vormen vervolgens de basis voor het uitvoeren van levenscyclus analyses (LCA) die worden uitgevoerd voor de bestudeerde waardeketens. Hierin wordt een selectie gemaakt van de te bestuderen emissie impact categorieën, met name het potentieel voor broeikas gas emissie, verzuring etc. In de fases van zowel proces modellering als van de LCA zal Pedigree analyse (expert consultatie), een zeer recent ontwikkelde ondersteuning van modellering om onzekerheid van gebruikte modellen in kaart te brengen. Een dergelijke gecombineerde analyse is veelbelovend om de vinger te kunnen leggen op emissie ‘hot spots’ door de hele keten heen en daar gericht een aanpak op te formuleren.

Rapportages