Reststromen verwerken aan de bron

De overschakeling van een fossiele economie naar een biobased economy vraagt om een maximale benutting van biomassa. Bij de oogst en verwerking van gewassen ontstaan verschillende reststromen die een deel van deze behoefte zouden kunnen afdekken als er rendabele winningstechnologieën voorhanden zijn.

In het project Kleinschalige Bioraffinage is voor specifieke biomassastromen (groen blad en loof, mais, suikerbieten, natuur-/ bermgras, riet en GFT en aquatische biomassa) onderzocht of het mogelijk is om via kleinschalige bioraffinage tot economisch interessante concepten te komen. Daarbij staat winning van componenten aan de bron van de reststroom centraal. Op die manier kunnen onrendabele vervoerstappen worden vermeden en kan de producent zelf profiteren van de verwaarding van reststromen.

Het project heeft onder andere aangetoond dat de verwerking van suikerbieten en stevia naar chemicaliën op korte termijn in de praktijk gebracht kan worden. Daarnaast heeft het project interessante business cases opgeleverd op het gebied van de verwerking van algen naar veevoer en gewasbeschermingsmiddelen.