EIP: subsidies voor innovatie om tot een duurzame landbouw te komen

Met het EIP wordt subsidie verstrekt aan samenwerkingsverbanden die in projectverband samen werken aan het experimenteren met innovaties in de praktijk die bijdragen aan het behalen van de doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en Nationaal Strategisch Plan (NSP) van het GLB. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld projecten die werken aan de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe (sleutel-)technologieën, nieuwe teeltsystemen of over vernieuwde oogst-, verwerkings- of opslagsystemen. Maar het kan ook gaan om gebiedsgerichte samenwerking, korte ketens, sectorale initiatieven of sociale innovaties.

In het kader van EIP kunnen samenwerkingsverbanden (operationele groepen) een subsidie aanvragen om gebiedsgerichte fieldlabs te ontwerpen. Gebiedsgerichte fieldlabs kunnen bestaan uit een centrale hub met meerdere satellietlocaties of een netwerk van verschillende locaties. In een regio vervult een fieldlab hoofdzakelijk een organiserende en innovatie ondersteunende rol. Daarbij staan een aantal functies van een fieldlab centraal: het faciliteren van experimenten, validatie en opschaling, een platformfunctie voor kennisdeling en – archivering, educatie & beroepstrainingen, het ondersteunen van start-ups en het versterken van gebiedsgerichte samenwerking. De ontwerpfase brengt verschillende partijen in de regio samen en geeft ontwikkelperspectief voor de regio, landbouwers, overheden en andere stakeholders. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de groep een projectplan in waarin het nut en de noodzaak van het ontwerp wordt onderbouwd. Daarnaast bevat het projectplan een heldere uiteenzetting van het ontwerpproces, de mijlpalen en een beschrijving van de betrokken partijen. Het ondersteunen van de ontwerpfase hoeft niet te betekenen dat het in de praktijk leidt tot een fieldlab, want uit het ontwerp kan ook blijken dat andere (subsidie) routes veel passender zij voor wat een regio nodig heeft.

Samenwerken aan innovatie (EIP) algemeen (rvo.nl)

Samenwerken aan innovatie (EIP) fieldlabs (rvo.nl)

Met vriendelijke groet,

Pauline Buffing

Beleidsmedewerkster klimaat: biogrondstoffen, bo