Positieve trend zet door in monitor Denim Deal

In Nederland is het doel voor 2050 een circulaire textielketen. De productie van kleding is de afgelopen vijftien jaar verdubbeld, terwijl het aantal keer dat een kledingstuk gedragen wordt is gedaald. Daarom wordt ingezet op duurzaam ontwerp en de toepassing van duurzame en gerecyclede materialen, zodat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Voor het produceren van kleding worden namelijk veel grondstoffen gebruikt. Het grootste deel van de milieu-impact van textiel vindt plaats tijdens de eerste fase van de textielketen, het ontwerp en de productie. In het beleidsprogramma Circulaire Textiel zijn de doelstellingen en acties weergegeven. Hieronder valt ook de Denim Deal. In de Denim Deal werken publieke en private partijen samen om te zorgen dat het toepassen van gerecyclede katoenvezels de norm wordt in de denimsector.

Voortgangsrapportage 2023 In de voortgangsrapportage 2023 zijn de resultaten van de Denim Deal gemonitord. Een aantal uitkomsten uit de monitor is relevant om uit te lichten. Allereerst is te zien dat de hoeveelheid op de markt gebracht textiel in 2021 met 5 procent steeg ten opzichte van 2020. Dit is nog steeds bijna 20 procent minder dan in 2018. Dit is waarschijnlijk voor een groot deel te verklaren door de coronapandemie. Een duidelijke trend is te zien in de hoeveelheid textiel dat in het restafval belandt en hoeveel in de gescheiden textielbakken. In 2018 belandde er 8,5 kilo per inwoner in het restafval, in 2021 was dat 5 kilo. In 2021 werd er 6,6 kilo textiel per inwoner gescheiden ingezameld. Daarmee is 2021 het eerste jaar sinds meting is dat er méér gescheiden textiel wordt ingezameld, dan dat er bij het restafval belandt. Daarbij stijgt ook het aandeel herdraagbaar textiel dat na inzameling wordt gesorteerd: van 48 procent in 2018 naar 53 procent in 2020 en 58 procent in 2021. Het monitorrapport over 2022 laat zien dat de positieve trend doorzet en het aandeel nieuwe denim kledingstukken met post-consumer gerecycled (PCR) katoen in de stof opnieuw toeneemt.

Doelstellingen beleidsprogramma circulair textiel

Wat betreft de doelstellingen van beleidsprogramma circulair textiel verschilt het per doelstelling of de realisatie daarvan op schema ligt. Zo ligt de afname van de milieu-impact voor op schema, grotendeels dankzij de afgenomen consumptie. Het aandeel duurzaam en gerecycled materiaal in nieuwe producten ligt precies op schema. Het aandeel textiel dat na inzameling in Nederland wordt hergebruikt blijft daarentegen erg achter. Sinds 2021 hebben de aangesloten merken inmiddels meer dan 5 miljoen jeans met 20 procent PCR-katoen wereldwijd geproduceerd. Voor de Nederlandse markt blijft het lastig met de aangesloten merken dit doel te halen. Toch stijgt het aantal jeans met 20 procent PCR-katoen wel ieder jaar. Sinds de start van de Denim Deal zijn nu in totaal 1,1 miljoen jeans met 20 procent PCR-katoen door de aangesloten merken op de Nederlandse markt gebracht. De Denim Deal laat daarmee zien dat het gebruik van PCR-katoen in denim mogelijk is. De uitkomsten worden meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe beleidsprogramma en mede op basis hiervan worden de doelstellingen en het beleid aangepast.

Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) – in werking

Per 1 juli 2023 treedt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel in werking. Met deze regelgeving worden producenten verantwoordelijk voor de afvalfase van de textielketen. Dat betekent dat ze organisatorisch en financieel verantwoordelijk zijn voor het inzamelen, hergebruiken en recyclen van textiel. Het is een belangrijke stap richting een circulaire textielketen en een belangrijke mijlpaal.

Meer informatie: download de Voortgangsrapportage

In deze voortgangsrapportage wordt ingegaan op de beleidsmonitor over 2021, de Denim Deal, het IMVO-beleid, de communicatiecampagne over tweedehands kleding, het onderzoek naar aankoopgedrag, de inkoop van het Rijk, de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV textiel) en meer en beter inzamelen.

Meer informatie: https://edepot.wur.